ГушIуагъор щыIэныгъэм щызэдагощы

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ игъэкIотыгъэу Мыекъуапэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Профсоюзым, партие зэфэшъхьафхэм, общественнэ движениехэм ахэтхэм язэIукIэхэр къалэм щызэхащагъэх. Концертхэм культурэмрэ искусствэмрэ ялIыкIохэр, студентхэр, кIэлэеджакIохэр ахэлэжьагъэх.

DSC_0644

Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм жъоныгъуа­кIэм и 1-м нэбгырабэ къыры­кIуагъ. Къэлэ паркым щызэIу­кIагъэхэр мэфэкIым зэфища­гъэх. НыбжьыкIэхэр къэшъуа­гъэх, уджыгъэх. Адыгэ Респуб­ликэм ипрофсоюзхэм я Фе­де­ра­цие итхьаматэу Устэ Руслъан зэхахьэм къекIолIагъэхэм къафэгушIуагъ. ШIоу щыIэр къадэхъунэу афиIуагъ.

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Мэ­хъош Рэщыд, республикэм ипрофсоюзхэм яIофышIэхэу Любовь Усачевар, Людмила Пузанковар, Сергей Кошкиныр, нэмыкI­хэри къэгущыIагъэх.

DSC_0845

Адыгэ къэралыгъо универ­си­тетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, искусствэхэмкIэ Адыгэ рес­пуб­ликэ колледжым, нэмыкI еджапIэхэм ястудентхэм мэфэкI зэхахьэр къагъэбаигъ. КIэлэцIыкIу ансамблэу «Плас­тилиным», Мыекъуапэ иансамблэхэм орэдхэр къаIуагъэх, къа­шъохэр къашIыгъэх.

ЯзэфыщытыкIэ щэпытэ

Ащ фэдэ мэфэкIхэм лъэпкъ­хэм язэфыщытыкIэ ащэпытэ. ЦIыфхэр зэфэнэгушIох, къэ­бархэр къызэфаIуатэ.

Адыгэ къашъоу «ЗэфакIом» иорэдышъо пчэгум щэжъынчы. Медицинэ колледжым щеджэхэрэр купышхо хъухэу Iэгу теох, къэшъо дахэм хилъэса­гъэх. Пшъашъэхэр тинэIуасэх, дэгъоу зэреджэхэрэм тыщы­гъуаз.

ГуIэм хэтхэу апэ ­къэшъоныр езыгъэжьагъэхэр урыс пшъа­шъэх. «ЗэфакIор» зэдырагъа­штэзэ къашIы. Нэплъэгъу за­къокIэ гум илъыр зэраIожьы…

DSC_0720

— ТиныбжьыкIэхэм тагъэгу­шхо, — зэдэгущыIэгъур лъе­гъэкIуатэ Iэгу теозэ Устэ Руслъан. ИIофшIэгъухэу Гъогъо Хьазрэт, Людмила Пузанковар, фэшъхьафхэри студентхэм ахэтых, адэуджых.

— Мамырэу тылэжьэн, ты­псэун тимурад, — къытаIуагъ купым хэт пшъашъэхэм. — МэфэкIым гушIуагъо къыт­фехьы…

DSC_0851

Адыгэ шъуашэкIэ фэпэгъэ къэшъуакIохэм мэфэкI мафэр лъагэу аIэтыгъ. Лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ IупкIэу къы­зэIуахыгъ. Урысыем и Ком­му­нистическэ партие икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм Гъа­тхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI зэхахьэ Зэкъошныгъэм ипчэгу щызэхащагъ. Адыгэ ­рескомым иапэрэ секретарэу Евгений Саловыр, партием и Мыекъопэ комитет иапэрэ се­кретарэу Елена Москаленкэр, Адыгэ Республикэм икомсомольскэ организацие иапэрэ секретарэу Марина Ситниковар, республикэм и Парламент идепутатэу Валерий Сорокалет, ныбжьыкIэхэм ацIэкIэ Дэунэжьэкъо Мурат мэфэкI зэхахьэм къыщыгущы­Iагъэх. Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ тарихъ мэхьанэу иIэр щыIэныгъэм зэрэхэмыкIуакIэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

Зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр, спорт зэIукIэгъухэр республикэм щы­кIуагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэхэм къащы­тетхыгъэх.