Гупсэфыгъо зыми иIэп

Урысые Федерацием футболымкIэ и Премьер-куп я 26-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъухэм къаушыхьатыгъэр медальхэр къыдэзыхыщтхэр нахь къэшIэгъуае зэрэхъугъэр ары.

КIэуххэр

«Краснодар» — «Анжи» — 3:0, «Терек» — «Крылья Советов» — 0:1, «Мордовия» — «Ростов» — 2:1, «Уфа» — «Рубин» — 1:1, «Локомотив» — «Спартак» — 0:2, «Динамо» — «Амкар» — 0:0, «Зенит» — «Кубань» — 4:1, «Урал» — ЦСКА — 0:3.

Премьер-купым команди 2 къыхэзыщтыр. Ауж къинэхэрэм ащыщхэу «Анжи», «Кубань», «Мор­довиер», «Уфа» чIыпIэу зэрытхэм уехъопсэнэу щытэп. «Амкар» ыкIи «Динамэм» загъэ­рэхьатынэу гъэхъагъэ яIэп.

Апэ ишъыгъэхэр медальхэм афэбанэх. «Ростов» Ростов-на-Дону Саранскэ чIэнагъэ щишIыгъ, джы медальхэр къыдэзыхыщтхэр нахь къэшIэгъуае хъугъэ. «Краснодар» дышъэ медальхэм афэбэнэн ылъэкIыщтэу спортым хэшIыкI фызиIэхэм къаIоу зэхэтэхы. Ащ дакIоу, ЦСКА-р, «Зе­нит», «Ростов» къахэтэгъэщых.

Я 27-рэ зэIукIэгъухэр

«Анжи» — «Зенит»

«Кубань» — «Мордовия»

«Ростов» — «Локомотив»

«Спартак» — «Динамо»

«Амкар» — «Терек»

«Кр. Советов» — «Урал»

«Рубин» — «Краснодар»

Медальхэм ямызакъоу, Европэм икубокхэм якъыдэхын хэла­жьэ зышIоигъохэм апэрэ чIыпIи 6-м щыщ къыдахын фае. Командэ пэпчъ ешIэгъуи 4 къыфэнагъ. Анахь лъэшхэр шIэхэу къэнэфэ­щтых.

Зэтэгъапшэх

 1. ЦСКА — 53
 2. «Ростов» — 51
 3. «Краснодар» — 49
 4. «Зенит» — 49
 5. «Локомотив» — 46
 6. «Спартак» — 41
 7. «Терек» — 41
 8. «Урал» — 35
 9. «Рубин» — 31
 10. «Крылья Советов» — 30
 11. «Амкар» — 27
 12. «Динамо» — 25
 13. «Уфа» — 24
 14. «Мордовия» — 21
 15. «Кубань» — 20
 16. «Анжи» — 19.