Ятэжъ ищысэтехыпI

«Деловая газета-Юг» зыфиIорэм зэхищэрэ зэнэ­къо­къоу «Пшызэ шъолъыр ибзылъфыгъэ чанхэр» зы­фи­Iорэм икIэуххэр зызэфахьысыжьхэм, со­циальнэ проектхэм яхьылIэгъэ лъэныкъомкIэ те­кIо­ныгъэр къыдихыгъ шIушIэ фондэу «Край ­добра» зыфиIо­рэм ипащэу, ТIопсэ районым щыщэу Яна Сторожук. Ащ нэбгырэ миным ехъумэ амакъэхэр фатыгъэх.

Сторожук1

Янэ журналист, каналэу «Ку­бань-24» зыфиIорэм социальнэ проектхэм япрограммэ щызэрещэ. Илъэсыбэ хъугъэу ­зи­пэщэ фондыр цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу. Анахьэу фондыр зы­щызэлъашIагъэр «Цветик-Семицветик» ыцIэу Iоф ышIэ зэхъур ары. Илъэс къэс ар сабыи- шъэ пчъагъэмэ IэпыIэгъу афэ­хъу. Уз гъэтIылъыгъэ зиIэ кIэ­лэцIы­кIухэр ауплъэкIунхэмкIэ, ахэм яIэзэнхэмкIэ ишIуагъэ къегъа­кIо. «Узэгъусэмэ, сыдрэ узи нахь пэуцужьыгъошIу», — еIо Янэ.

Янэ къызыхэкIыгъэхэр ­адыгэх. Ар хыIушъо Шапсы­гъэм щызэлъашIэрэ Кобл Аскэр ипхъорэлъф. Пшъашъэм ятэжъ ымылъэгъугъэми, ар ыгукIэ пэблэгъэ цIыфэу щыт.

Илъэс 17 ыныбжьэу Кобл Аскэр зэуапIэм Iохьэ. ЧIыгу залэм щэзао. Ащ илIыхъу­жъ­ныгъэ фэгъэхьыгъэу Янэ материалыбэ угъоигъэу иI.

ИсэнэхьаткIэ Кобл Аскэр юристыгъ. 1945-рэ илъэсым за­ор заухым, икъуаджэу Шэхэ­кIэишхо ащ къегъэзэжьы. Ростов дэт юридическэ илъэситIу еджапIэр къеухы. Прокурорым иIэпыIэгъоу, етIанэ очылэу, ащ ыуж ТIопсэ районым инароднэ судьяу Iоф ешIэ.

Пшъашъэм ятэжъ ылъэгъугъэу щымытми, ар ищысэте­хыпI, ащ ехьылIагъэу бэ ышIэ­рэр, шIушIэн Iофэу зыпы­лъым­кIи ар ыгукIэ иупчIэжьэгъу.

Ныбэ Анзор.