ЦIыфхэм кIочIакIэ къахелъхьэ

ЧIыопсым игъэтхэ гъэкIэжьын итамыгъэу мы мэфэкIыр щыт, лIэуж пстэуми зэфэдэу ар шIу алъэгъу. Мы мафэр зыкIыны­гъэм, зэгурыIоныгъэм, зэIукIэгъу гушIуагъохэм ямафэу щыт.

arvi0240ЖъоныгъуакIэм и 1-р я 19-рэ лIэшIэгъум икIэуххэм къащегъэ­жьагъэу мэфэкIэу хагъэунэфы­кIы хъугъэ. 1886-рэ илъэсым къалэу Чикаго иIофшIакIохэм зыкъаIэти, мафэм сыхьати 8-рэ мынахьыбэу Iоф ашIэным кIэ­дэугъэх. ЗыкъэзыIэтыгъэхэмрэ полициемрэ азыфагу къитэджэ­гъэ зэмызэгъыныгъэм IофышIэ нэбгыри 6-рэ къулыкъушIи 8-рэ хэкIодагъэх. Нэужым организа­цие зэфэшъхьафхэм Iоф ащызы­шIэрэ нэбгыри 4-м лажьэ ямы­Iэу аукIыгъэх. Ахэм яшIэжь агъэлъапIэзэ, къалэу Париж щыкIогъэ я 2-рэ Интернационалым и Конгресс жъоныгъуа­кIэм и 1-р дунаим щыпсэурэ лэжьакIохэр зэзыпхырэ мафэу ыгъэнэфагъ. Ащ къыщегъэжьа­гъэу къэралыгъо зэфэшъхьафхэм, ахэм Урысыери ащыщэу, мы мэфэкIыр хагъэунэфыкIы.

1992-рэ илъэсым щыублагъэу Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Ма­фэу Урысыем ар щаштагъ. Тихэ­гъэгу мы мэфэкIым хэушъхьа­фы­кIыгъэ чIыпIэ щеубыты. Сэ­нэхьат зэфэшъхьаф зиIэ цIыф­хэу къэралыгъомрэ унагъомрэ ящыIакIэ зыфэдэщтыр зэ­лъы­тыгъэу щытхэр ащ зэрепхых.

Гъатхэм цIыфхэм кIочIакIэ къа­хелъхьэ, къиныгъохэр щыгъэ­зыегъэнхэмкIэ ишIуагъэ къэкIо. Адыгэ Республикэм ипащэхэри агу къадеIэу цIыфхэм гущыIэ фабэхэмкIэ закъыфагъазэ.

Дунаим идэхэгъум, ифэбэ­гъум, къэгъагъэхэр къызыщы­зэIу­кIыхэрэм цIыфыгур чэфы­гъом зэлъештэ. Зэрэгъэгу­шIо­хэу, гъэкIэрэкIагъэхэу урамым къытехьэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, творческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм мы мафэр къагъэбаищт. Зэри­фэшъуашэу мэфэкIыр зэрэре­кIо­кIыщтым тицыхьэ телъ.

Iэшъынэ Сусан.