Студентхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм гъогурыкIоныр щынэгъон­чъэ­нымкIэ икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас апшъэрэ еджапIэхэм ащеджэхэрэм зэ­IукIэгъу адыриIагъ. Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым Iофтхьабзэр щыкIуагъ.

DSCN8671Республикэм ыкIи къалэм игъогухэм къатехъухьэрэ хъу­гъэ-шIагъэхэм азыщанэ ныб­жьы­кIэхэм зэрялажьэм Александр Курпас къытегущыIагъ, авариеу видеорегистраторхэм тырахыгъэхэр, гъогу хъугъэ-шIагъэхэм лъапсэ афэхъухэрэр, ахэм къакIэлъыкIорэ къиныгъохэр къизыIотыкIырэ видеофильмэхэр студентхэм къафагъэлъэгъуагъэх. Фильмэхэм зяплъыхэ нэужым, залыр кIым-сымыгъ. КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, ныбжьыкIэхэм агухэр зэхэхьа­гъэх, ягупсэу аварием хэкIо­да­гъэхэр зыгу къэкIыжьы­гъэхэр къыхэкIыгъэх ыкIи къапэ­благъэхэр тхьамыкIагъом щы­зыухъумэ зышIоигъохэр къахэ­щыгъэх.

Зыныбжь имыкъугъэхэм алъэ­ныкъокIэ ­административнэ ыкIи уголовнэ пшъэдэ­кIыжь­хэм япхыгъэ упчIэу зыгъэгумэ­кIы­хэрэр ныбжьыкIэхэм къатыгъэх. Гъогу-транспорт фыкъо­ныгъэм иIофыгъуи зэIукIэгъум къыщаIэтыгъ. Сыда пIомэ студентхэм янахьыбэм водитель хъунэу загъэхьазыры, арышъ, авто- ыкIи мототранспортыр агъэIорышIэнхэмкIэ щыIэ шапхъэхэм анаIэ атырагъэтын фае.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­ным, ащ хэкIыпIэу къыфэбгъо­тын плъэкIыщтхэм шIошIэу сту­дентхэм афыряIэм Къэралыгъо автоинспекцием ипащэ зэри­гъашIэ шIоигъуагъ. ГъогурыкIо­ным хэлэжьэрэ пстэуми якультурэ, лъытэныгъэ зэфашIы­жьы­ным зыкъягъэIэтыгъэным Iофы­шхо дэпшIэн зэрэфаер къэзэрэугъоигъэхэм хагъэунэфы­кIыгъ. Колледжым истудент совет итхьаматэ къызэриIуа­гъэм­кIэ, мы лъэныкъомкIэ про­пагандэ ыкIи профилактиче­скэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм чанэу ныбжьыкIэхэр ахэлэ­жьэщтых.

ЗэIукIэгъум икIэухым Урысые Интернет-Iофтхьабзэу «ШIушIэ та­мыгъ» зыфиIорэм зэ­рэдыра­гъаштэрэм ишыхьатэу нэпэеплъ сурэтхэр студентхэм атырахы­гъэх.