Лъэпкъыр бзэм къыхегъэщы

Адыгэ республикэ гимназием тыгъуасэ зэхахьэу щыкIуагъэр лъэпкъ шIэжьым, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн, кIэлэеджакIохэр щыIэныгъэм фэгъэсэгъэнхэм афэгъэхьыгъагъ.

АдыгабзэмкIэ ыкIи литературэмкIэ кIэлэегъаджэу Мыгу Анжелэ зэхахьэр зэрищагъ.

DSC_0426Республикэ гимназием идиректорэу КIыкI Нурыет игупшы­сэхэм къащыхигъэщыгъ адыгабзэм имазэ дэгъоу зэрэзэхаща­гъэр. Адыгеим и Лъэпкъ музей, КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэ музеим, нэмыкI­хэм кIэлэ­еджакIохэр ащыIагъэх. Адыгаб­зэкIэ усэхэм къяджа­гъэх, теат­рализованнэ едзыгъохэр музейхэм къащашIыгъэх, орэдхэр аща­гъэжъынчыгъэх.

КIэлэеджакIохэм сочинениехэр атхыгъэх, дэпкъ гъэзетхэр къы­дагъэкIыгъэх, сурэтхэр ашIы­гъэх. КIыкI Нурыет зэрилъытэ­рэмкIэ, щыIэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэр къыдалъытэхэзэ, адыгабзэм фэгъэсэгъэнхэм зэрэпылъхэм зыкъегъэшъыпкъэжьы.

Сочинениехэр зытхыгъэхэр

Я 4-рэ классым щеджэрэ Хьэпэе Рэдэд сочинениехэм ят­хын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Мыгу Миланэ, Гъубжьэкъо Аминэт, Мамый Эльзэ яклассхэм апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх.

DSC_0211Бзэм изэгъэшIэн, бзэмрэ лите­ра­турэмрэ язэпхыныгъэхэм кIэ­лэеджакIохэр афагъасэх. Зэнэ­къо­къум имэхьанэ зыкъегъэIэ­тыгъэным фэшI сочинениехэр атхыхэ зыхъукIэ, нэбгырэ пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу зэрегупшысэ­рэр, ыгу илъыр тхьапэм ригъэ­кIун зэрилъэкIырэр кIэлэегъа­джэхэм Iофыгъо инэу алъытэ.

Театрализованнэ едзыгъохэр

Ахэр пшысэхэм, пIуныгъэм афэгъэхьыгъэх. КIыкI Алый, Хъу­тIыжъ Данэ, Аджырэ Самирэ, Былымыхьэ Тамилэ, Сихъу Заур, Кушъу Данэ, Бгъуашэ Юсыф, Хьаджымэ Самирэ, Трэхъо Сюзаннэ, нэмыкIхэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Дэпкъ гъэзетхэр

Болэкъо Гунэс, Хьаткъо Расул, Долэ Дамир, КъумпIыл Ба­тыр, Хъот Миланэ, Хьэпэе Рэдэд, нэмыкIхэм щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Дэпкъ гъэ­зетхэм якъыдэгъэкIын агу еты­гъэу пылъыгъэх. Усэхэр атхыгъэх, сурэтхэмкIэ агъэкIэрэкIагъэх. «Сэ сиадыгабз» зыфиIорэ дэпкъ гъэзетхэр гупшысэу ахэлъымкIэ гъэ­шIэгъоных.

Адыгэ пшысэхэр тиныдэлъфыб­зэкIэ тхыгъэхэу хэкум къызы­щыдагъэкIыгъэхэр илъэс 80 зэрэ­хъугъэм ехьылIэгъэ едзыгъохэр зэхахьэм къыщашIыгъэх. Баджэр, тыгъужъыр, бзыур, тхьакIумкIы­хьэр, нэмыкIхэри зы унэм зэдисынхэм фэшI хэкIыпIэ къызэ­рагъотыгъэм уегъэгушIо. КIэлэцIы­кIухэм едзыгъом имэхьанэ къагу­рэIо, адыгабзэкIэ IупкIэу зэдэ­гущыIэх.

DSC_0406

ЗэIукIэгъухэр

УблэпIэ классхэм ащыкIогъэ егъэджэн сыхьатхэм бзэм итарихърэ лъэпкъым къыкIугъэ гъогумрэ зэрэзэпхыгъэхэр къащаIо­тагъ. КIэлэегъаджэхэу С. Шъуа­джэр, Л. Азэщыкъыр, М. Мацэр, Н. Сихъур, З. Бэчырыр, Р. ГуашIэр, З. Шъхьэфыжьыр, фэшъхьафхэри зэхэщэн Iофыгъо­хэм чанэу ахэлэжьагъэх.

КIэлэеджакIохэу Болэкъо Гунэс, Беданэкъо Заринэ, Гъыщ Самир, АрыкI Налбек, фэшъ­хьафхэри зэхахьэм усэхэм къыщеджагъэх. Нэхэе Руслъан, Къуе­къо Налбый, нэмыкIхэм атхы­гъэхэм тигуапэу тядэIугъ. Адыгэу ущыIэным фэшI бзэр, шэн-хабзэхэр зэбгъэшIэнхэ зэрэфаем усэхэр афэгъэхьыгъагъэх.

КIэдэкIой Суандэ, ЩэшIэ Светланэ, Тхьагъэпсэу Самирэ, Жэнэ Мыхьамэт, нэмыкIхэу щытхъу тхылъхэр зыфагъэшъошагъэхэр нэгушIохэу пчэгум къызэрихьа­гъэхэр сыдым ымыуаса?!

Урыс пшъашъэу Полина Каперскаяр адыгабзэкIэ усэм къе­джагъ, ифэшъуашэу шIухьафтын фашIыгъ.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Хэсашъхьэм хэтхэу Бо­лэкъо Аслъанрэ ЦIыкIушъо Аслъанрэ адыгабзэм имазэ фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэм гимназием иIахьышIу зэрэхишIыхьагъэм осэ ин фашIыгъ. Директорэу КIыкI Нурыет, кIэлэегъаджэхэу Мыгу Анжелэ, Мац Марыет, лъэпкъ Iэпэщысэхэр зышIырэ Игорь Пе­ревертовым щытхъу тхылъхэр ара­тыжьыгъэх, шIоу щыIэр къадэхъу­нэу афаIуагъ. КIэлэеджакIохэу Болэкъо Гунэс, ХъутIыжъ Аидэ, Полина Каперскаям, АрыкI Налбек, Гъыщ Са­мирэ, Дзыбэ Рауль, КIэдэкIой Мурадин щытхъу тхылъхэр, нэпэ­еплъ шIухьафтынхэр араты­жьы­гъэх.

DSC_0517

КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьы­рэ музеим ипащэу З. Юналыер гим­назием икIэлэегъаджэхэм, еджа­кIохэм афэгушIуагъ, шIухьафтын­хэр афишIыгъэх.

Зэфэхьысыжь кIэкI

Адыгабзэр кIэлэеджакIохэм дэ­гъоу зэрагъэшIэным фэшI сыда анахьэу Iоф зыдэтшIэн фаер? Егъэджэн сыхьатхэр нахьыбэ афа­мышIыхэ хъущтэп. Ар Iофыгъо шъхьаIэу зэрэщытыр кIэлэегъа­джэхэм къытаIуагъ. Тхьамафэм къыкIоцI зы сыхьат бзэм пэIубгъэ­хьаныр макIэ. Адыгабзэм фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэгъухэр кIэлэеджа­кIохэм ящыкIагъэх. ОрэдыIо цIэ­рыIохэр, театрэм иартистхэр, тхакIохэр кIэлэеджакIохэм адэжь нахьыбэрэ кIонхэ фае. Литературэу ящыкIагъэм, фэшъхьаф Iофыгъохэм хэушъхьафыкIыгъэу уатегущыIэныр нахьышIу.

Гимназием щыкIогъэ зэха­хьэр адыгэ джэгукIэ аухыгъ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщы­тетхы­гъэх.