ЛъэгэпIэ инхэм анэсынхэм фэхьазырых

Урысыем имашинэшIхэм я Союз изичэзыу зэфэс мы мафэхэм Москва щыкIуагъ.Къэралыгъом ишъо­лъыр 68-мэ къарыкIыгъэ нэбгырэ миным ехъу, губернаторхэр, федеральнэ ведомствэхэм япащэхэр, финансхэм афэгъэзагъэхэр, общественнэ IофышIэшхохэр, пэрытныгъэ зыIыгъ промышленнэ корпорациехэм ыкIи объединениехэм, джащ ­фэдэу научнэ ыкIи гъэсэныгъэ учреждение инхэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

союз-машиностроителейМашинэшIхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэм къекIолIагъ УФ-м и Президентэу ­Владимир Путиныр. Къэралыгъом ипащэ зэфэсым къыщыгущыIэзэ, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ мы отраслэм мэхьанэ­шхо зэриIэр, ащ лъэкIэу, амалэу IэкIэлъхэр зэкIэ гъэфеда­гъэ хъумэ, мы технологиехэмкIэ Урысыем дунаим пэрытныгъэ щиубытын зэрилъэкIыщтыр къыхигъэщыгъ. Ар гъэцэкIэгъэным пае мы отраслэм IэпыIэгъу фэ­хъунхэ зэрэфаем кIигъэтхъыгъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэ­фа­гъэмкIэ, промышленностым хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ  Фондым ахъщэу фатIупщыгъэм джыри сомэ миллиард 20 ха­гъэхъощт. Джащ фэдэу хэу­шъхьафыкIыгъэ инвестиционнэ зэзэгъыныгъэхэм акIатхэхэрэм фэгъэкIотэн­хэр яIэнхэм къэралыгъор пы­лъыщт.

Анахьэу унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъоу Президентым зигугъу къышIыгъэр радиоэлектроннэ промышленностым къы­дигъэкIырэ микроэлектроникэм ипродукцие нахьыбэ шIыгъэныр ары. Ащ фэIорышIэщт унэ­шъо гъэнэфагъэ охътэ бла­гъэм ашIыщт.

МашинэшI комплексым икадрэхэм ягъэхьазырын иIофыгъуи Владимир Путиныр къыщы­уцугъ, сэнэхьатхэу инженерымрэ конструкторымрэ ямэхьанэ тиуахътэ нахь зыкъызэ­ри­Iэтыгъэр, цIыфхэм зэрашIогъэ­шIэгъоныр къыхигъэщыгъ. Къэзэрэугъоигъэхэр зэрэщигъэгъо­загъэхэмкIэ, пшъэрылъэу щытым диштэу инженер сэнэхьа­тым епхыгъэ бюджет чIыпIэ тедзэ мин 38,5-рэ агъэпсыгъ. 2016-рэ илъэсым къыкIоцI инженер-техническэ лъэныкъом епхыгъэ бюджет чIыпIэ мин 300 фэдиз къызэIуахынэу агъэ­нафэ. Мыщ дакIоу гъэсэныгъэм учреждениехэу сэнэхьат гъэнэ­фагъэхэр зыщарагъэгъотхэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм нахь шIуагъэ къытэу щытын фае, мы уахътэм ахэр дунэе шапхъэхэм адиштэхэрэп.

fburo030316-900-2

БлэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIагъэм ыкIи пшъэрылъэу зы­фагъэуцужьхэрэм къатегущыIагъ Союзым итхьаматэу Сергей Чемезовыр. Анахь мэхьанэшхо зэратырэ лъэныкъоу къыIуагъэр къэралыгъом ща­штэрэ хэбзэгъэуцугъэхэм язэхэгъэуцон организациер зэрифэшъуашэу хэлэжьэныр ары. АщкIэ Iофышхо ешIэ мы уахътэм УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, машинэшIхэм я Союз итхьаматэ иапэрэ гуа­дзэу Владимир Гутеневым. 2011-рэ илъэсым къыщыублагъэу Союзым хэтхэм законопроекти 126-рэ агъэхьазырыгъ, ахэм ащыщэу 73-р аштагъ ыкIи кIуачIэ яIэ хъугъэ.

Союзым анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщт лъэныкъоу агъэ­нэфагъэр ныбжьыкIэ политикэр ары. Гурыт ыкIи ­апшъэрэ еджапIэхэр, IофшIэпIэ чIыпIэхэр языгъэгъотыхэрэр зэзыпхы­рэ системэ гъэпсыгъэным, инженер сэнэхьатым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным яшъыпкъэу Iоф зэрэдашIэщтыр къыIуагъ. Гу­мэкIыгъоу, щыкIагъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае шIэгъэн фаехэм, пшъэрылъ шъхьаIэу къэуцухэрэм игъэкIо­тыгъэу къатегущыIагъ.

Зэфэхьысыжь-хэдзын зэфэсым хэлэжьэгъэ лIыкIохэм зэ­дырагъаштэу амакъэ ати, Рос­техым игенеральнэ ­директорэу Сергей Чемезовыр Союзым итхьаматэу икIэрыкIэу хадзыжьыгъ. Джащ фэдэу ащ игуа­дзэхэр, вице-президентхэр агъэ­нэфагъэх.

Пщыжъ Щамсудин.

Урысыем имашинэшIхэм
я Союз и Адыгэ шъо­лъыр къута­мэ итхьамат, зэIухы­гъэ Iахь­зэ­хэлъ обществэу «Зарем» зыфиIорэм игенеральнэ ди­ректор.