КIэу хадзыжьых

Адыгэ Республикэм ихьыкум сообществэ къулыкъухэм яIофшIэн зыфэдэм ыкIи тапэкIэ япшъэрылъхэм защытегущыIэгъэхэ зэфэхьысыжь-хэдзын конференцие АР-м и Апшъэрэ хьыкум джырэблагъэ щыкIуагъ.

IMG_0970

Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м ихьыкумышIхэм я Совет итхьаматэу О. Куличенкэм. Конференцием хэлэжьа­гъэх АР-м и Апшъэрэ хьыкум, Ар­бит­ражнэ хьыкумым, АР-м и Конституционнэ хьыкум яхьы­кумышIхэр, зэгъэ­шIужь хьыку­мышIхэр, район ыкIи Мые­къо­пэ дзэ гарнизоным яхьыкумышI­хэр.

АР-м ихьыкумышIхэм я Со­вет, хьыкумышIхэм я Квалификационнэ коллегие ыкIи ушэ­тын комиссием хэтхэм япIалъэ зэраухыгъэм къыхэ­кIэу ахэр кIэу хэдзыжьы­гъэнхэр ары конференциер зыфэгъэхьыгъа­гъэр. Феде-ра­льнэ унашъоу «УФ-м ихьы­­ку­­мышI сообществэ къулы­къухэм афэгъэхьыгъ» зыфиIо­рэм къы­дыхэлъытагъэу, 2012-рэ илъэ­сым мэкъуогъум и 13-м илъэ­сиплI пIалъэ иIэу Сове­тым хэтыщтхэр хадзыгъа­гъэх.

Хьыкум сообществэм иIоф­шIэн зыфэгъэзагъэр хьыкум системэм ыкIи хьыкум зэхэ­фынхэм яIофыгъохэр нахьышIу шIыгъэнхэр, хьыкум хабзэм лъытэныгъэу иIэр къэухъумэ­гъэ­ныр, джащ фэдэу зэхэщэн Iофхэм, IофышIэхэм алъэны­къокIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэм язэшIохын арых. Анахь мэхьанэшхо зэратырэ Iофыгъохэм ащыщ цIыф­хэмкIэ правосудиер зэIухы­гъэу ыкIи зыпари пэрыохъу къафэмыхъоу ахэм зафагъэ­зэн алъэкIынэу гъэпсыгъэныр. Ащ нэмыкIэу, хэбзэ­гъэуцугъэу щыIэм къызэрэди­лъытэу, къэбар зэпхыныгъэ те­дзэу СМС-мэкъэгъэIур хьы­ку­мышIхэм къызыфагъэфедэным фэIорышIэх. Хьыкумым Iофыр зэхифын хъумэ, мафэу ыкIи уахътэу ар зыщы­IэщтымкIэ мобильнэ телефо­ным­кIэ е Интер­нетым исайт къызыфагъэфедэхэзэ цIыф­-хэм макъэ арагъэ­Iузэ ашIы.

Джащ фэдэу АР-м ихьыку­мышI­хэм я Совет изэхэсыгъо­хэм цIыфхэм яправовой культурэ зыкъегъэIэтыгъэным ип­ро­граммэ, шIушIэ Iофтхьабзэ­хэм, творческэ зэнэкъокъухэм язэхэщэн щытегущыIэх. Мыхэр ыкIи нэмыкI Iофыгъо­хэр зэшIохыгъэнхэм фэшI этикэмкIэ, финансхэмкIэ, къолъ­хьэ тын-Iыхыным пэ­шIуе­кIогъэнымкIэ, хьыкумышI­хэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшIои-гъо­ны­гъэхэр къэухъумэ­гъэн­хэмкIэ Советым епхыгъэу хэушъхьафыкIыгъэ комиссие зэхащагъ. Ащ нэмыкIэу, республикэм ихьыкум сообществэ къулыкъум ыкIи хьыкумхэм яIофшIэн къэбарэу пылъыр цIыфхэм алъыгъэIэ­сыгъэнымкIэ подразделением чанэу Iоф ешIэ.

Хьыкум корпусыр нахьышIу шIыгъэным ыкIи дэгъоу зэхэщэгъэным хьыкумышIхэм я Квалификационнэ коллегие ыкIи ушэтын комиссием яIо­фышIэхэр фэIорышIэх.

УФ-м ихьыкумышIхэм я Совет хэтыщт кандидатым игъэ­нэфэн конференцием щытегущыIагъэх. 2000-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу мы Советым хэт АР-м и Апшъэ­рэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан. УФ-м ихьыкумышIхэм я Совет щырекIокIырэ зэхэсы­гъохэм ар ахэлажьэ, хьыкум системэм ыкIи хьыкум производствэм зэхъокIыныгъэу афэхъухэрэм япхыгъэ Iо­фы­гъохэр ащ щызэхафых. Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм зэдырагъаштэу Трахъо Аслъан УФ-м ихьыкумышIхэм я Совет хадзыжьынэу къагъэлъэ­гъуагъ.

Нэужым хьыкумышIхэм яя IХ-рэ Урысые зэфэсэу щыIэ­щтым хэлэжьэщтхэр агъэнэфагъэх. Хэбзэгъэуцугъэм къы­зэрэдилъытэрэмкIэ, УФ-м ихьы­кумышIхэм ясообществэ икъулыкъу анахь инхэм хьы­кумышIхэм язэфэс ахэхьэ. ИлъэсиплIым ар зэ зэхахьэ ыкIи УФ-м и Президент ащ хэлажьэ.

 КIарэ Фатим.