Исэнэхьат гухахъо хегъуатэ

IэпыIэгъу зищыкIэ­гъэ цIыфхэм уишIуа­гъэ ябгъэкIыным уфе­джэным изакъоп, ар угу­­кIэ къыхэпхыгъэ сэнэхьатэу щытын фае. Ащ фэдэу гуфэбэныгъэ фы­зиIэу зиIофшIэн зыгъэца­кIэу тлъэгъурэр бэп. Тэхъутэмыкъое район сымэ­джэ­щым Батмэн Джульеттэ зыщылажьэрэр бэшIа­гъэп, ау ча­нэу, ыгу етыгъэу иIофшIэн зэрэзэхищэрэм ишIуа­гъэкIэ ыцIэ дахэкIэ къуаджэм щызэлъашIагъ.

DSC_0013

— Краснодар дэт Кубан­скэ къэралыгъо медицинэ университетыр 2009-рэ илъэсым къэсыухыгъ, — къеIуатэ Батмэн Джульеттэ. — ­Терапевтэу интернатурэм сыщеджагъ, нэужым эндокринологэуи орди­натурэр къыдэсыухыжьыгъ. Си­къуаджэ къэзгъэзэжьын гухэлъ сиIэу апшъэрэ еджапIэм сычIэ­хьэгъагъ. Сэнэхьатыр зыщызэз­гъэгъотыгъэ илъэсым специалист ныбжьыкIэхэм афэгъэхьы­гъэ программэу ахъщэ тын къыдэзылъытэрэр тишъолъыр щагъэцэкIэнэу щырагъэжьэ­гъагъ. Ащ сэри сыхэфэнэу хъугъэ.

Джульеттэ иIофшIэн зэрифэ­шъуашэу зэрэзэхищэрэм ишыхьат къыфэрэзэ цIыфхэм шъхьэ­кIэфэныгъэу къыпагъохырэр. Ар сымаджэхэм IэпыIэгъу зэрафэ­хъурэм дакIоу гущыIэ да­хэхэм­кIэ къеуалIэхэрэм апэ­гъокIы.

— Узым зыгу ыгъэцIыкIугъэ цIыфым гуфэбэныгъэ пэбгъохымэ, гумэкIыгъоу иIэр нахь псынкIэу щигъэзыещт, — еIо Джульеттэ. — Ар къызгурэIо ыкIи къысэолIэрэ пстэуми нэ­гушIоу сапэгъокIы. Ежьхэми са­фэраз, афасшIэрэр зэхашIы­кIы, ясIорэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэ.

Коллективэу узыхэтым угу­рыIоным мэхьанэшхо иI. Ар Джульеттэ дэгъоу зэхешIыкIы. Сымэджэщым иIофышIэхэм пшъэрылъэу яIэр зы — Iэпы­Iэгъу зищыкIагъэу къяолIэгъэ цIыфым яшIуагъэ рагъэкIыныр, ар агъэхъужьыныр ары. Зэ­гъусэхэу зэдеIэжьхэзэ, ар чанэу агъэцакIэ.

— СымышIэрэ горэмкIэ си­IофшIэгъухэм сякIуалIэу къы­хэкIы, — игущыIэ лъегъэкIуатэ специалист ныбжьыкIэм. — Сы­дигъуи упчIэу афэзгъэзагъэр джэуапынчъэу къагъэнагъэп. ЗэгурыIоныгъэ тазыфагу илъэу тиIофшIэн тэгъэцакIэ. Апэрэ мафэу сыкъызIухьагъэм къыщегъэжьагъэу ащыщ сыхъугъ. СиIофшIэнкIэ сищыкIэгъэщт Iэ­мэ-псымэхэр сагъэгъотыгъэх, ама­лэу яIэмкIэ IэпыIэгъу къысфэхъугъэх.

ЦIыфым ицIыкIугъом къыще­гъэжьагъэу ыгукIэ пэблэгъэ сэ­нэхьатыр къыхихэу зэраIорэр Джульеттэ къеушыхьаты. Сабый цIыкIоу нысхъапэхэм ары­джэгущтыгъэ врач хъун гухэлъ иIэ зэхъум.

— Сянэжъ врач сыхъу шIои­гъуагъ. Ащ ренэу мы сэнэхьа­тым фэгъэхьыгъэ къэбархэр къысфиIуатэщтыгъэх. Сэри цIыф­хэм сишIуагъэ язгъэкIыным сы­къыфигъэущыгъ. НэмыкI сэнэхьат зэзгъэгъотыными сегу­пшысагъэп. СицIыкIугъом сшIы­гъэ гухэлъыр щыIэныгъэм щы­пхырысщыным сыпылъыгъ ыкIи ар къыздэхъугъ, — еIо тигу­щыIэгъу.

Къоджэдэсхэм зэлъашIэрэ специалист ныбжьыкIэм иIоф­шIэн ыгу етыгъэу зэригъэцакIэ­рэм дакIоу унэгъо зэгурыIожь ышIагъ, ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ шъэожъые цIыкIу зэдапIу. Сэ­нэхьатэу къыхихыгъэм гухахъо хигъотэнэу, ыпэкIи игъэхъагъэ­хэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтым итыр: Батмэн ­Джульетт.