Зэрэфэхьазырхэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ электрическэ сетим испециалистхэм Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм имэшIогъэкIосэ подразделение иIо­фышIэхэр ягъусэхэу машIор къэмыгъэхъугъэ­ным­кIэ яухьазырыныгъэ къызыщагъэлъэгъо­гъэ зичэзыу едзыгъор Мыекъопэ районым бэмы­шIэу щызэхащагъ.

Пожучения2Егъэджэн сценариеу зэхагъэ­уцуагъэмкIэ киловатт 35-рэ къэ­зытырэ подстанциеу «БДВ» зы­фиIорэм кIочIэ ин ­къэзытырэ трансформаторэу ­хэтым машIор къыкIани стыгъэ. Уна­гъо­хэу мы трансформаторым пышIагъэхэм район электросетим идиспетчер пункт зыкъыфагъэзагъ икъоу электричествэр къазэраIэ­кIэ­мы­хьэрэм ыгъэгумэкIы­хэу.

«Кубаньэнергэм» и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм ­охътабэ тырамыгъашIэу подстанци-
ем нэсыгъэх. Ар ­энергетикхэм къаплъыхьагъ, машIор къыз­щызэкIэнагъэр ыкIи ащ лъа­псэу фэхъугъэр къыхагъэщы­гъэх. Нэужым мэшIогъэкIосэ къулыкъум къеджэхи, зэгъу­сэхэу, шIыкIэ-амалэу яIэхэр къызыфагъэфедэхэзэ, машIор агъэкIосэжьыгъ.

КIэухым егъэджэн Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэхэр ясэнэхьат зэрэфытегъэпсыхьагъэхэр зэфа­хьысыжьыгъ ыкIи осэшIу фа­шIыгъ.

«Кубаньэнергэм» ыкIи МЧС-м иподразделениехэм Краснодар краим ыкIи Адыгэ Респуб­ликэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм егъэ­джэн Iофтхьаб-зэхэр аща­лъагъэкIуатэх.