Зыдагъэуцущтым джы егупшысэщтых

Мэлылъфэгъум и 30-м къыщегъэжьагъэу гъогу­ры­кIоным ишапхъэхэм адимыштэу агъэуцурэ автотранспортыр гъэунэфыгъэным фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэр рагъэжьэщт.

114012.4524Мыекъуапэ иурамхэм эвакуаторым Iоф ащишIэщт. Води­тельхэу, шапхъэхэр зыукъохэ­зэ ямыфэшъошэ чIыпIэм зима­шинэ зыгъэуцухэрэр джы хэ­у­шъхьафыкIыгъэ гъэуцупIэм (стоянкэм) щылъыхъощтых.

Мыекъопэ къэлэ админист­рацием къэлэгъэпсынымкIэ иот­дел къызэритыгъэмкIэ, автомо­бильхэр тэрэзэу зэрамыгъэуцухэрэр гъогурыкIоныр къэзыгъэхьылъэхэрэм зэу ащыщ. Автобус къэуцупIэхэм къатыра­гъэнэрэ машинэхэм цIыфхэр зезыщэрэ транспортым иягъэ рагъэкIы. «Зебрэм» тырагъэуцохэрэм лъэсрыкIохэм ягъо­гу зэфашIы. Мытэрэзэу зэрэзе­кIохэрэм къыхэкIэу гъогу хъу­гъэ-шIагъэхэр мэхъух.

Хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэм къызэрэдалъытэу, къэлэ урамхэм хэбзэнчъэу щагъэуцугъэ автомобильхэр пхъэшагъэ хэ­лъэу тыращыщтых. Рейдхэр окIофэхэ гъогурыкIоныр щы­нэ­гъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иотделэу Мыекъуапэ щыIэм икъулыкъу­шIэхэм шапхъэхэм адимыштэу щыт автотранспортыр къыха­гъэщыщт, протоколхэр затхыхэ­рэ нэужым хэушъхьа­фыкIы­гъэ гъэуцупIэм ахэр ащэщтых.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­нымкIэ къэлэ комиссием изэхэсыгъоу гъэтхапэм ыкIэм щы­Iагъэм ащ фэдэ Iофтхьабзэр рагъэкIокIынымкIэ унашъо ща­штагъ. Ащ итхьаматэу, ­къалэм имэрэу Александр Наролиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пшъэрылъ шъхьаIэр агъэпщынэнхэр арэп, хъугъэ-шIагъэхэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэр ары. Тазыр птын ыкIи уахътэрэ амалрэ теб­­гъэкIуадэхэзэ уимашинэ хэ­ушъхьафыкIыгъэ гъэуцупIэм къы­дэпфыжьыным нахьи автомобилыр зэрэбгъэуцущтым пылъ шапхъэхэр бгъэцакIэхэмэ зэрэнахьышIур водительхэм алъэгъун ыкIи къагурыIон фае.

Iэшъынэ Сусан.