Ветеранхэм афэразэх

Мэлылъфэгъум и 25-м къыщегъэжьагъэу жъоны­гъуакIэм и 10-м нэс Урысыем и почтэ икъутамэхэу Пшызэ шъолъыр ыкIи Адыгэ Республикэм арытхэм Хэ­гъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм ыпкIэ хэмылъэу телеграммэхэр агъэхьынхэу фитыныгъэ къараты.

Урысыем и Почтэрэ «Рос­телекомымрэ» зэгъусэхэу мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр ТекIо­ны­гъэм и Мафэ ипэгъокIэу зэха­щэхэ хъугъэ.

Урысыем ит къалэхэм, Украинэм, Белоруссием, Молдовэ, Казахстан, Узбекистан, Таджи­кистан, Кыргызстан, Турк­менистан, Азербайджан, Ар­мени­ем, Грузием, Абхъазым, Латвием, Литва, Эстонием ыкIи Къыблэ Осетием мэфэкI мафэу къэблагъэрэм фэгъэхьыгъэ телеграммэхэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, ащ ­сэ­къатныгъэ хэзыхыгъэхэм ­агъэ­хьын алъэкIыщт. Пшызэ шъо­лъыр ыкIи Адыгеим ащы­псэухэрэми ащ фэдэ фитыныгъэ къареты.

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ястатус къэзыушыхьатырэ тхылъхэр къызагъэлъагъо­хэкIэ, ащ фэдэ фэгъэкIотэнхэр къафашIыщтых.

Нахь игъэкIотыгъэу мы теле­фонымкIэ — 8-800-100-0-800-мкIэ ащ фэгъэхьыгъэу зэжъу­гъэшIэн шъулъэкIыщт (Урысыем ишъолъырхэм ыпкIэ хэмылъэу къарыпшIыкIышъущт), www.rt.ru зыфиIорэ сайтым джащ фэдэу къэбарыр къи­шъухыщт.

«Урысыем и Почтэ»
икъэралыгъо ГъэIорышIапIэ икъутамэу
Краснодар краим щыIэм ипресскъулыкъу.