Шъачэ щытхъур къыщызыхьыгъэхэр

Зэхэгъэгогъухэм я Дунэе джэгунхэр ятIонэрэу Шъачэ щызэхащагъэх. КIэлэцIыкIухэм язэкъошныгъэ гъэпытэгъэным, дунэе спорт ыкIи гуманитар зэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм диштэу зэхэщэгъэнхэм, физкультурэмрэ спортымрэ яхьылIэгъэ Iофыгъохэр цIыфхэм нахьышIоу алъыгъэIэсыгъэнхэм, IэкIыб хэгъэгухэм урысыбзэр зэрэщагъэфедэрэм хэхъоныгъэхэр фэшIыгъэнхэм зэхахьэр афэгъэхьыгъ.

DSC_0741Адыгеим щыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэу Сирием къикIыжьыгъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Адыгэ республикэ гимназием иеджа­кIохэу Отгман Нартрэ Муки Ки­нан­рэ, Мыекъуапэ игурыт еджа­пIэу N 2-м икIэлэеджакIохэу ЛIыбзыу Джантирэ Ибрахьимэ Аланрэ Шъачэ кIуагъэх. Урысы­емрэ Адыгеимрэ язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс купым ипащ.

Адыгеим илIыкIохэр гъогу те­хьанхэм ыпэкIэ пэшIорыгъэ­шъэу зэнэкъокъум зыфагъэхьазырыгъ. Тиреспубликэ искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иартистэу, режиссерэу Хьакъуй Аслъан кIэлэеджакIохэм ярепертуар дэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, отде­лым ипащэу Пэрэныкъо Фатимэ тихэгъэгогъу кIэлэеджакIохэм аIукIагъэх, зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэх.

Урысыем спортымкIэ и Мини­стерствэ, гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэм­рэкIэ и Министерствэ, пар­тиеу «Единэ Россиер», нэмыкI­хэри Дунэе джэгунхэр регъэкIо­кIы­гъэнхэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Лъэпкъ шIэжьым зыкъырагъэIэты

ТелефонкIэ къатыгъ. Тиреспубликэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс къы­зэрэтиIуагъэу, Дунэе джэгунхэм хэгъэгу 46-рэ ахэлажьэ. Адыгеим икъэгъэлъэ­гъон фэгъэхьыгъэ едзыгъор тикIэ­лэеджакIохэм дэгъоу къашIыгъ. Хъот Юныс къызэгущыIэм, Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Сириер мамырэу псэуным фэшI дунэе Iофыгъоу зэрихьэхэрэм ямэхьанэ къыхигъэ­щыгъ. ТиеджакIохэр заом къы­хэкIыжьхи Хэкужъым къызагъэ­зэжьым рэхьат яIэ зэрэхъу­гъэм зэхэщакIохэм мэхьэнэ ин ратыгъ. Тикъашъохэр, шэн-хабзэхэм якъэгъэлъэгъон, фэшъхьафхэри агу рихьыгъэх.

Шахмат, теннис цIыкIу ешIа­гъэх, нэмыкI зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх. Космосым, кином, лъэпкъ зэпхыныгъэхэм афэгъэхьыгъэ едзыгъохэм яшIэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ, урысыбзэкIэ джэуапхэр къатыжьыгъэх.

ЯчIыгу къэзыгъэзэжьыгъэ кIэ­лэеджакIохэр щыIэныгъэм хэ­гъозэнхэм фэшI культурэм, искусствэм, спортым нахь ахэщэгъэнхэм пылъыщтых. Шъачэ къыщалъэгъугъэр, къыщызэхахы­гъэр шIукIэ къятэжьыщт.

Сурэтым итхэр: Адыгеим икIы­гъэ купым хэтхэр.