Лентэ мин 50 агощыщт

Мэлылъфэгъум и 25-м къыщегъэжьагъэу Iоф­тхьа­бзэу «Георгиевская лента» зыфиIорэр тиреспуб­ликэ щэкIо.

Мыщ кIэщакIо фэхъугъэх Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр, заом, IофшIэным, УIэшыгъэ КIуачIэхэм ыкIи пра­вэухъумэкIо органхэм яветеранхэм (пенсионерхэм) я Адыгэ республикэ Совет, Урысые Къащ Плъыжьым и Адыгэ шъо­лъыр отделение.

Джащ фэдэу мы Iофтхьабзэм къыхагъэлэжьэщтых ныб­жьыкIэ, общественнэ-политиче­скэ ыкIи лъэпкъ организацие­хэр, цIыф къызэрыкIохэр.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритыгъэм­кIэ, мыгъэ георгиевскэ лентэ мин 50 фэдиз республикэм щагощыщт. А Iофтхьабзэм нахь зызыщырагъэушъомбгъущтыр — жъоныгъуакIэм и 8-р ары. Сту­дент-волонтерхэм рагъэжьэ­гъа­хэу лентэхэр чIыпIэ зэфэ­шъхьафхэм ащагощы, автомашинэхэм, маршрутнэ таксихэм апашIэх.

Георгиевскэ лентэхэр къыра­гощэкIын закъор арэп пшъэ­ры­лъэу Iофтхьабзэм иIэр. ЦIыф­хэм язэхашIэ къэгъэущы­гъэныр, ныбжьыкIэхэр патриотэу пIугъэнхэр, Хэгъэгу зэошхом хэ­­лэжьэгъэ тилIыхъужъ­хэм яшIэжь гъэлъэпIэгъэныр, псаоу къэнэгъэ тиветеранхэм шъхьэ­кIафэ афэшIыгъэныр ары.

Iэшъынэ Сусан.