ЖъоныгъуакIэм и 21-м зэхащэщт

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 152-рэ зэрэхъурэм ехьылIэгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэIукIэр зэрищагъ.

DSC_0085

Адыгэхэм ящыIэныгъэ къыхэ­хъу­хьэгъэ тхьамыкIэгъошхоу нэбгырэ мин пчъагъэ зыхэкIодэгъэ Кавказ заом непэ тытегущыIэ зыхъукIэ, анахьэу къыхэдгъэщырэр шIэжь тиIэн зэрэфаер ары. Мамыр псэукIэр дгъэдэхэным, лъэпкъхэм языкIыныгъэ дгъэпытэным афэшI ащ фэдэ лъэпсэич заохэр къэмыхъужьынхэм тыпылъын фае.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, ащ игуа­дзэу Къуижъ Къэплъан, Адыгеим и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ипащэ игуадзэу Агъыржьэ­нэкъо Саныет, фэшъхьафхэри.

Митинг-реквиемыр Iофтхьэбзэ къызэрыкIоу щытэп. Ансамблэу «Ислъамыем» шъыгъо-шIэжь произведениехэр къыIощтых. Агъыр­жьэнэкъо Саныет, зэхэщэкIо ку­пым хэтхэу СтIашъу Яхьем, Гъу­кIэлI Асхьад, Мурад ГощлъапIэ, Пэрэныкъо Фатимэ, нэмыкIхэм къыхагъэщыгъэр Iофтхьабзэр дэ­гъоу зэхащэным фэшI опытэу щы­Iэр зэрагъэфедэщт шIыкIэр ары.

Тарихъыр лъэпкъэу тиреспубликэ исхэм нахь дэгъоу зэра­гъэ­шIэным фэшI нэрылъэгъу Iэпы­Iэгъухэр, театрализованнэ едзы­гъохэр уахътэм диштэу къагъэ­лъэгъонхэ фае. ШъэуапцIэкъо Аминэт къыIуагъэм дырагъашти, шъыгъо шIэжь орэдхэм ямыза­къоу, титхакIохэм яусэхэм кIэлэ­еджакIохэр, артистхэр къяджэнхэ фаеу алъытагъ. Усэр зэхэугу­фы­кIыгъэу зэхахьэм щызэхэпхымэ, гушъхьэ кIуачIэр епсыхьэ.

IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыжьыгъэ ти­лъэпкъэгъухэр зэха­хьэм зэрэхэлэжьэщтхэм Шъхьэлэхъо Аскэр, ЛIы­­мыщэкъо Рэмэзан, фэшъхьафхэм яеплъы­кIэхэр къыраIолIагъэх. ИскусствэхэмкIэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм, кIэлэцIыкIу купхэу «Щыгъыжъыем», «Ащэмэзым», тиорэ­дыIохэм, Лъэпкъ теат­рэм иартистхэм шIэжь зэхахьэм яIахь халъхьан алъэ­кIыщт.

Адыгэ Республикэм гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэу Абрэдж Саидэ игупшысэхэр анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэхэр еджа­пIэ­хэм пIуныгъэ Iофыгъохэу ащызэрахьэхэрэр ары. Студентхэр зэха­хьэм зэрэхэлэжьэщтхэ шIы­кIэхэр къагъотыщтых.

Гъэзетхэм, телевидением, радиом шъыгъо-шIэжь мафэм ехьы­лIэгъэ материалхэр  цIыфхэм алъагъэIэсыщтых.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.