Якъулайныгъэ ауплъэкIу

Адыгэ быракъым и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу дзюдомкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Республикэм апэрэ чIыпIэр къыщыдэхыгъэнымкIэ илъэс 18-м зыныбжь къехъугъэхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

DSC_0263

— Зэнэкъокъум хэлэжьагъэ­хэм якъулайныгъэ зэрэхагъахъо­рэр къагъэлъэгъуагъ, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм дзю­домкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер-шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Тиспортсменхэр гъогу чыжьэ зытехьэхэкIэ адыгэ быракъыр зыдаштэ, зэIукIэгъухэм ащагъэбыбатэ. Гъэхъагъэ зы­шIы­гъэхэр быракъым ычIэгъ чIэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахых. МэфэкI зэхахьэу Мыекъуапэ щы­зэхащагъэм Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэр, физ­культурэмрэ дзюдомрэкIэ и Ин­ститут щеджэхэрэр чанэу хэлэжьагъэх.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу апэ­рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэм шъуащытэгъэгъуазэ: Куржь Тимур, кг 60, Фиапщэ Астемир, кг 66-рэ, Эдуард Султанбеков, кг 73-рэ, Тулпэрэ Айдэмыр, кг 81-рэ, Владимир Ингушев, кг 90-рэ, Нэщэмыкъо Марат, кг 100, Хьакурынэ Хьазрэт, кг 100-м къехъу, онтэгъугъэ зэфэшъхьаф зиIэмэ якуп, Хьакурынэ Хьазрэт.

ЖъоныгъуакIэм и 20 — 23-м Къыблэм изэнэкъокъоу дзюдомкIэ зэхащэщтым тибэнакIохэм зыфагъэхьазыры.