ЦIыфышIум идахэ аIуагъ

Мэлылъфэгъум и 21-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм ШIэныгъэ Советым имэфэкI зэхэсыгъо щыIагъ.

Ар педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, мы институтым икъыдэгъэкIэкIо отдел ипащэу Цуе­къо Алый къызыхъугъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм ыкIи адыгабзэм къешIэкIыгъэ Iофыгъо зэфэ­шъхьафхэм афэгъэхьыгъагъ.

DSC_8365МэфэкIым хэлэжьагъэх институтым иIофышIэхэр, хьакIэ­хэр, юбилярым иныбджэ­гъухэр, иIахьыл гупсэхэу илIакъо щыщхэр.

Зэхэсыгъор шIуфэс гущыIэкIэ къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, шIэ­ныгъэ институтым идиректорэу Бырсыр Батырбый.

— Хабзэ зэрэхъугъэу, зы­ныб­жькIэ ыкIи зиIофшIагъэкIэ зытефэхэрэ тиIофышIэхэм мыщ фэдэ зэхахьэхэр афэтэшIых, — къыIуагъ ащ. — МэфэкIым готэу, зигъо Iофыгъохэм тате­гущыIэ.

КIэлэегъэджэ-методистэу, шIэныгъэлэжьэу, цIыфышIоу Цуе­къо Алый Базрыкъо ыкъор уиIоф­шIэгъущтыми, уицыхьэшIэ­гъу­щтыми, ­уигъунэгъущтыми укъигъэукIытэжьынэу зэрэ­щы­мытыр, зэрэгукъабзэр, зэрэхьа­лэлыр, зэрэзафэр, зэрэIофшIэ­кIо мы­пшъы­жьыр илъэс 40-у зишIэрэм на­фэ къызэрэфэхъу­гъэр ипсалъэ щыкIигъэтхъыгъ. Юбилярым псауныгъэкIэ, гъэ­хъагъэ­хэмкIэ, рэхьатыгъокIэ, унэ­гъо на­сып дахэкIэ фэлъэ­Iуагъ. ШIэ­ныгъэ институтым иколлектив ыцIэкIэ шIуфэIо гу­щыIэхэр зэ­рыт тхылъымрэ ахъщэ шIу­хьафтынрэ ритыгъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Къэрэтэбэнэ Махьмудэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ ыкIи зипэщэ министерствэм ыцIэкIэ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн-ягъэ­шIэнкIэ Iофышхо зылэжьы­гъэу, адыгабзэмкIэ тхылъхэр зэ­хэзыгъэуцуагъэу, ахэр зэкIэ еджакIохэм ягъэшIэгъэнымкIэ методическэ IэпыIэгъухэр зы­тхы­гъэу, иIофшIэн гъогу зытеуцуагъэм къыщыкIэ­дзагъэу  адыгабзэм гъунэ лъифэу, ащкIэ фэлъэкIырэр ышIэу гъэсэныгъэ системэм илъэсыбэрэ щылэжьагъэу, джы шIэ­ныгъэмкIэ гъэзагъэу IофшIэгъэ зэфэшъхьафхэр къызIэ­кIэкIырэ Цуекъо Алый илъэпкъ паемэ, укъимыгъэукIытэжьынэу ылъы­тагъ, «тхьауегъэпсэу» риIуагъ, гущыIэ фабэхэр зэрытхэгъэ тхылъыр фигъэшъошагъ.

ШIэныгъэ зэхэсыгъом къиIо­ты­кIын шъхьаIэу «Лъэпкъ гъэсэныгъэм иухъумакIу» зыфиIоу Алый ищыIэныгъэ ыкIи итворческэ гъогу кIэзыгъэнчъэу къыз­щыIотагъэр къыщишIыгъ филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, мы институтым бзэм-
кIэ иотдел иIофышIэ шъхьаIэу Си­тымэ Сарэ.

Зэхахьэм псэлъэ кIэкI зэгъэ­фагъэхэр къыщашIыгъ шIэны­гъэлэжьышхохэу Пэнэшъу Аскэр, Бэджэнэ Мурат, Мамый Руслъан, Ацумыжъ Казбек. Цуе­къо Алый ежь къыгъэшIа­гъэм иадыгабзэ зэрэфэлажьэ­рэр, зыфежьэрэ Iофыр гъунэм нигъэсэу зэригъэцакIэрэр, исэнэхьат шъхьаIэу кIэлэегъэ­джэ­ныр пыIухьанчъэу зэрэзэшIуи­хыгъэр, кIэлэегъэджэ къо­дыер арымырэу, ар инэу тхыгъэу епIоныр зифэшъошэ дэдэу зэрэщытыр, илъэс 50-м адыга­бзэм изэгъэшIэнкIэ фэшIэнэу щытэу зыгори къызэрэзытыримыгъэнагъэр ахэм кIагъэ­тхъыгъ. ИIорэ ишIэрэ зэтефэжьырэ цIыфэу, шъхьэкIафэр зифэшъуашэу зэрэщытыр, шIэны­гъэ тхыгъэ ыкIи тхылъхэр бэу зэриIэр къаIуагъ, иилъэсхэм агъэразэу, игухэлъхэр дахэу кIэкIэу илъэси 100-м ­нэсынэу фэлъэIуагъэх.

МэфэкI зэхахьэм Алый иIоф­шIэгъу бзылъфыгъэ шIэныгъэ­лэжьхэу ЕмтIылъ Разыет, Тута­рыщ Марыет, Цуекъо Нэфсэт, Тэу Нуриет, Нэхэе Саидэ, Шэ­кIо Мирэ псэлъэ кIэкIхэр къы­щыраIотыкIыгъэх. Ахэм зэкIэми кIагъэтхъыгъэр Цуекъо Алый ицIыфышIугъ, иадыгагъ, ихьалэл-гушIубзыугъ ыкIи иIофшIэн гъунэнчъэу зэрэфэшъыпкъэр, уцIы­фы пшIоигъомэ, Алый щысэ зытепхынэу зэрэщытыр, зыгорэкIэ бгъунджыгъэ горэ къыпхэфагъэми, ор-орэу ар зы­дэпшIэжьыным ащ укъызэрэфигъэущырэр ары. Алый гъэ­сэныгъэкIэ, шIэныгъэкIэ, цIы­фы­гъэкIэ зэрэбаир кIагъэтхъыгъ. Iофым ымыгъэшэнычъэу, сыди­гъокIи щэIагъэ хэлъэу имурад инхэр зэрэзэшIуихыхэрэр къа­Iуагъ, фэхъохъугъэх. Институтым ипрофсоюз ипащэу, бзэм­кIэ отделым иIофышIэ шъхьаIэу, шIэныгъэлэжьэу Биданэкъо Марзыет кIэлэегъэджэ-методистэу, шIэныгъэлэжьэу, нэ­мыкI сэнаущыгъэхэри (орэд­къэIон, усэн зыфэпIощтхэр) зы­хэлъ Цуекъо Алый Адыгэ шIэ­ныгъэ институтым иколлектив хэтхэм зэрякIасэр, лъытэны­гъэ-шъхьэкIафэ зэрэфа­­шIы­рэр къыIуагъ, а зэкIэ гъэшIоныгъэр илъэ­сыбэм цIыфхэм фыщы­тыкIэу ежь Алый афыриIэм къыкIэ­кIуагъэу ылъытагъ, шIоу щыIэм­кIэ фэлъэIуагъ, зипэщэ профсоюзым ыцIэкIэ ахъщэ ­шIу­хьаф­тын фишIыгъ.

ЫпшъэкIэ къызэрэхэдгъэщы­гъэу, Цуекъо Алый Базрыкъо ыкъом ыкъош-шыпхъухэр, илIа­къо щыщ нахьыжъэу Цуекъо Уцужьыкъо Хьисэ ыкъор, Цуе­къо лIакъом къыхащэгъэ бзы­лъфыгъэхэр Iофтхьабзэм щы­Iагъэх.

DSC_8376

Цуекъо Алый иилъэс 75-рэ мэфэкI фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор зэрэкIуагъэм, Алый пае псалъэу къашIыгъэхэм, игъашIэ илъэпкъ фэгъэзагъэу зэрэ­псэугъэм, зэкIэ къэгущыIа­гъэ­хэм зэрагъэрэзагъэр Цуекъо Мэдинэ къыIуагъ. ШIэныгъэ институтым ипащэу Бырсыр Батырбый, коллективым, зэкIэ зэ­хахьэм хэлэжьагъэхэм шIоу къаIогъэ пстэур Алый нэсынэу, шIу зыгу илъхэми шIур сы­дигъуи ягъогунэу къафэ­лъэIуагъ.

ЗэлъашIэрэ кIэлэегъэджэ-ме­тодистэу, шIэныгъэлэжьэу, гу­мани­тар-ушэтэкIо институтым иIофышIэу Цуекъо Алый къыфызэхэхьагъэхэу, къыфэулэугъэ пстэумэ Цуекъо лIакъом ыцIэкIэ Цуекъо Уцужьыкъо «тхьа­шъуегъэпсэу» къариIуагъ. ЦIыфыгъэ-адыгагъэм лъэпкъыр зэригъэпытэрэр, гъэсэныгъэр, шIэныгъэр лъэпкъым напэ фэ­хъухэу, ар ыпэкIэ лъы­зыгъэ­кIуатэу ахэр зэрэщытым кIи­гъэтхъыгъ, шIукIэ, дахэкIэ хэтрэ адыги зэхэхьанэу, зэфэ­зынэу, псауныгъэ хэти щы­мы­кIэнэу къафэхъохъугъ.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан зэ­хэсыгъом къыщытырихыгъэх.