Тиорэдхэр агъэжъынчых

Мэлылъфэгъум и 25 — 26-м республикэ фестивалэу искус­ствэхэмкIэ колледжэу У. Тхьа­-бысымэм ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъэр бэрэ шIукIэ тыгу къэдгъэкIыжьыщт. Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм аусыгъэ произведениехэр зэхахьэм щыжъынчыгъэх.

DSC_0949Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим икомпозиторхэм я Союз, республикэм искусствэхэмкIэ иколледж я III-у зэхащэгъэ фес­тивалыр академическэ музыкальнэ искусствэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ама­лышIухэр гъэфедэгъэнхэм фэгъэ­хьыгъагъ. Жюрим пэщэныгъэ дызезыхьагъэу, Адыгеим икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Къэгъэзэжь Байзэт зэфэхьысыжь зэхахьэм къызэрэщиIуагъэу, тикомпозиторхэм произведение дэгъухэр аусыгъэх, ахэр цIыфхэм алъызыгъэIэсын зылъэкIыщт артистхэр, еджакIохэр тиIэх.

Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ­хэм, щытхъуцIэхэр зыфагъэшъо­шагъэхэм ащыщых Даур Джэнэт, Даниил Гаркуновыр, Щэлбай Дамир, Хьасанэкъо Бэлэ, Быжь Даринэ, Цышэ Зарэ, Лъэцэр Риммэ, ХьакIэцIыкIу Майе, нэмыкIхэри.

Сурэтым итхэр: жюрим хэтыгъэхэмрэ фестивалым щыт­хъуцIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэмрэ.