Пчъагъэм къеушыхьаты

«Краснодар-2» Красно-дар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Мэлылъфэгъум и 25-м Краснодар щызэде-шIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Комличенко — 15, «Краснодар-2», Маренич — 30, «Зэкъошныгъ».

«Краснодар-2-р» апэрэ чIыпIэ­хэм якъыдэхын фэбанэ. Пчъагъэр зэфэдэу ешIэгъур зэраухыгъэм къыхэдгъэщырэр «Зэкъошныгъэм» иешIакIэ зэрэхигъахъорэр ары.

ЗэIукIэгъухэр

«Черноморец» — «Астрахань» — 2:0, «Афипс» — «Мэщыкъу» — 1:0, «Алания» — «Терек-2» — 1:0, «Биолог» — «Спартак» — 0:2, СКА — МИТОС — 3:0, «Ангушт» — «Динамо» — 0:0.

«Спартак» Налщык зэкIэми апэ ит.

ЖъоныгъуакIэм и 3-м «Зэкъош­ныгъэр» «Афыпсым» Мыекъуапэ щыIукIэщт.