«Президент зэIукIэгъухэр»

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм ехьылIагъэу «Президент зэIукIэгъухэр» зыфиIорэ спорт зэнэкъокъухэр кIэлэеджакIохэм азыфагу щызэхащагъэх. Я 6-рэ классхэм арыс еджакIохэм якомандэхэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

DSC_0127

Едзыгъуи 4-м купхэр щызэнэкъокъугъэх. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр зыщыпсэухэрэм ялъытыгъэу зэIукIэ­гъухэм ахэлэжьагъэх. Къалэхэм ащыщхэм якомандэ пэпчъ нэбгырэ 18 хэтыгъ, къоджэ командэхэр нэбгырэ бгъурыбгъу хъу­щтыгъэх.

«ЕгъэжьэпIэ чэфхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум кIэлэеджакIохэр щы­зэIукIагъэх. Къэлъагъэх, шарышхор гъэпщыгъэу, Iэгуаор зэIэпа­хызэ анахь псынкIэу зызыгъазэхэрэм, къэчъагъэхэм яIэпэIэ­сэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Пчыпэ­жъыер (дартс) пхъэмбгъум хасагъ, баскетбол цIыкIу ешIагъэх.

Къалэхэр

Къалэхэм якомандэхэм язэIу­кIэгъухэм Мыекъуапэ ия 19-рэ колледж текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Инэм ия 25-рэ гурыт еджа­пIэ икIэлэеджакIохэр ятIонэрэх, Адыгэкъалэ щыщхэр ящэнэрэх.

Къуаджэхэр

Теуцожь районымкIэ Пэнэжьы­къуае иеджакIохэм апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Кощхьэблэ рай­онымкIэ псэупIэу Натырбые щыщ­хэр ятIонэрэх, Шэуджэн рай­оным икъутырэу Тихоновым къи­кIы­гъэхэр ящэнэрэх.

— КIэлэеджакIохэр республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм», Адыгэ къэралыгъо университетым ащызэнэкъокъугъэх. Спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэIу­кIэ­гъухэр тапэкIи зэхэтщэщтых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иотдел ипащэу Сергей Кузнецовым.

Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.