ЛъэсрыкIохэр, гъогухэм шъуащысакъ!

Водительхэмрэ лъэсрыкIохэмрэ гъогурыкIоным­кIэ шапхъэхэр зэраукъохэрэм, лъэсрыкIохэр зэпы­рыкIыпIэхэм тэрэзэу зэращыземыкIохэрэм къахэ­кIэу гъогухэм тхьамыкIэгъуабэ зэратехъухьэрэр лъэшэу гукъау.

IMG_99022016-рэ илъэсым иапэрэ квартал гъогогъу 29-рэ ­Адыгэ Республикэм игъогухэм тхьамы­кIагъохэр атехъухьагъэу агъэ­унэфыгъ. Къалэу Мыекъуапэ — гъогогъу 15-рэ, Мыекъопэ рай­оным гъогогъуи 7-рэ тхьа­мыкIагъохэр гъогухэм щате­хъухьагъэх, Кощхьэблэ, Тэ­хъутэмыкъое, Джэджэ районхэм ащыщ лъэсрыкIо тIурытIумэ гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр аукъуагъэх. Нэбгыри 8 тхьамыкIагъохэм ахэкIодагъ, нэбгырэ 22-мэ уIагъэхэр атещагъэ хъугъэ. ЛъэсрыкIо зэпы­рыкIыпIэхэм тхьамыкIэгъо 12 атехъухьагъ. ЛъэсрыкIохэм яла­жьэкIэ тхьамыкIэгъо 13 къэ­хъугъ, нэбгыри 6 ахэм ахэкIо­дагъ, нэбгыри 8-мэ уIагъэхэр атыращагъэх. ЛъэсрыкIохэм агу къэдгъэкIыжьы тшIоигъу гъогу­рыкIонымкIэ шапхъэхэм яя 4-рэ пункт диштэу лъэсрыкIо гъогухэм атетхэу, ахэр щымыIэхэ зыхъукIэ, гъогубгъухэм аготхэу зэрэзекIонхэ фаер.

ЛъэсрыкIохэр транспортэу къакIорэм агупэ фэгъэзагъэу кIонхэ фае. ШIункI хъугъэу гъогубгъум готхэу кIохэ зыхъукIэ, нэфынэ къэзытырэ ­пкъыгъохэр лъэсрыкIохэм аIыгъынхэ фае. ЗэпырыкIыпIэ зимыIэ чIыпIэхэр зэпачынхэм ыпэкIэ транспортыр къэблэгъагъэмэ, ­урамыр зэпырачынкIэ щынагъомэ е мыщынагъомэ зэрагъэшIэн фае. ЗэпырыкIыпIэ зимыIэ чIыпIэхэр зэпачыхэ зыхъукIэ ­транспортэу къакIорэм пэрыохъу фэхъухэ, транспортыр къэблэгъагъэмэ зэ­рамыгъашIэу, ошIэ-дэмышIэу автомобиль горэм ыкъогъу къы­къокIыхэу, къамылъэгъухэу гъо­гум зэпырыкIыхэ хъущтэп. Ящы­IэныгъэкIэ щынагъо зэрэщы­мы­Iэр зызэрагъашIэкIэ ары ныIэп гъогум зызэпырыкIынхэ фаер. Мобильнэ телефоным ­ры­гущыIэхэзэ зэпырыкIыпIэр зэпачынэу щытэп.

ЛъэсрыкIохэм ялажьэкIэ гъогухэм тхьамыкIагъохэр къа­темыхъухьанхэм тегъэпсыхьагъэу, Адыгэ РеспубликэмкIэ МВД-м и УГИБДД ипащэ иIэгъэ зэIукIэгъум щызэхагъэуцогъэ протоколым ия 7.3-рэ пункт диштэу мэлылъфэгъум и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс Iофтхьабзэу «Лъэс­рыкIу» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм щызэхащэщт.

А мафэхэм гъогу-патруль къулыкъум инарядхэм ахэтхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр гъогухэм тхьамыкIагъохэр къащымыхъунхэр, гъогу­рыкIонымкIэ шапхъэхэр амыукъонхэр, водительхэу лъэс­ры­кIохэр блэзымыгъэкIыхэрэр къыхагъэщынхэр ары.

Водительхэмрэ лъэс­рыкIо­хэмрэ, гъогухэм шъуащысакъ!

Полицием иподполковникэу ПIатIыкъо Ичрам.