Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэрэ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет зэрэщы­кIохэрэм къыдыхэлъытагъэу Федерацием­кIэ Советым федеративнэ IофхэмкIэ, регион политикэмкIэ,чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ ыкIи Темырым иIофыгъо­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Азаровымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ ФедерациемкIэ Советым икомитетхэм зэхэсыгъоу яIагъэхэм якIэуххэмкIэ мэ­лылъфэгъум и 27-м зэдэгущыIэгъу зэ­ды­ряIагъ. Адыгеим ихабзэ икъэралыгъо къулыкъухэм ялIыкIохэри ащ хэлэжьа­гъэх.

Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Вячеслав Шверикасрэ зэIукIэм хэлэжьагъэх.

Дмитрий Азаровым Iофыгъоу зыдэлэжьагъэхэм купкIышхо зэряIэр, ахэм ятегущыIэнкIэ зэхэсыгъохэм ахэлэжьа­гъэхэм чаныгъэ къызэрэзхагъэфагъэр, пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн яшъыпкъэу зэрэпылъхэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим къыIэтыгъэ Iофыгъохэр зигъо дэдэ Iофыгъоу щытых. Шъуирес­публикэ имызакъоу, Урысые Федера­цием зэкIэ ишъолъырхэми ахэр алъэIэ­сых. Республикэм тфэлъэкIырэмкIэ IэпыIэгъу едгъэгъотыщт ыкIи зэхэсыгъо­хэм ащаштэгъэ унашъохэр зэрагъэцакIэ­хэрэм талъыплъэщт. Матвиенко Валентина Иван ыпхъуми ащ тыфегъэчэфы, — къыIуагъ ФедерациемкIэ Советым федеративнэ IофхэмкIэ, регион политикэмкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьы­нымкIэ ыкIи Темырым иIофыгъохэм­кIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Аза­­ровым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ сенаторым тхьа­уегъэпсэу риIуагъ республикэм иIофы­гъохэм ынаIэ къызэратыридзагъэм, Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щызэхэщэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэм афэшI ыкIи Адыгеим къэкIонэу къыригъэблэгъагъ. Дмит­рий Азаровым къызэриIуагъэмкIэ, Феде­рациемкIэ Советым икомитетхэм ащыщ горэм изэхэсыгъо чъэпыогъум тиреспубликэ щызэхащэнэу рахъухьэ.

АРм и ЛIышъхьэ

ипресскъулыкъу.