ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури

БлэкIыгъэ 2015-рэ илъэсым Хэгъэгу зэошхом Те­кIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэр зыхагъэунэфыкIыр ары «ЕгъашIи щыIэщт полкхэр» аIуи зэджэгъэхэ Iофтхьабзэр Урысыем апэу зыщызэхащэгъагъэр.

DSC_0644Къалэхэм зэкIэми ар ащы­кIуагъ пIо­ми хэукъоныгъэ хъу­щтэп. Заом хэлэ­жьэгъэ дзэ­кIолIэу щымыIэжьхэм ясурэтхэр е ахэм афэгъэхьыгъэу зы­тет­хэгъэ транспорантхэр яIа­хьылхэм аIыгъ­хэу гупчэ урамхэм арыкIуагъэх. Адыгеири мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Нэ­бгырэ мин 15 фэдиз Мые­къуапэ иплощадэу Лениным ыцIэ зыхьырэм щызэрэугъойи, урамхэу Краснооктябрьскэмрэ Гагаринымрэ атетхэу урамэу Пушкиным ыцIэ ­зыхьырэм нэс ехыхи, къэлэ паркым щы­зэIукIэжьыгъагъэх.

Джыри мыгъэ, жъоныгъуакIэм и 9-м, «ЕгъашIи щыIэщт полкхэр» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Урысыем ичIыпIэ зэфэшъ­хьаф­хэм ащызэхащэщтых. Мыекъуа­пи ащ хэлэжьэнэу зыфегъэхьазыры. Лъэпкъэу зыщыщым, динэу ылэжьырэм, политическэ еплъыкIэу иIэм ямы­лъыты­гъэу, шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ащ хэлэжьэнэу къырагъэ­благъэ. Шапхъэу ыгъэцэкIэн фаехэри къагъэнэфагъэх. Ахэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, Хэ­гъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ уиIа­хьылэу щымыIэжьым исурэт е ащ ыцIэ, ылъэ­къуацIэ, ятэ ыцIэ, званиеу иIагъэр, къызщыхъугъэр зытетхэгъэхэ транспорант пIыгъын фае. Ар зэрэ­пшIыщтми шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэр иIэх.

Транспорантым миллиметрэ 290-рэ ишъомбгъогъэн, миллиметрэ 435-рэ икIыхьэгъэн, пхъэу ар зыпылъыщтым икIыхьагъи миллиметрэ 500-м шIомыкIэу пшIынхэ фае. Сурэтым миллиметрэ 245-рэ илъэгэгъэщт, миллиметрэ 335-рэ ишъомбгъо­гъэщт. Сурэт уимыIэмэ, «Егъа­шIэм щыIэщт полкым» итамыгъэ плакатэу шIыгъэу пIыгъыми хъущт. Ар мы Интернет нэ­кIубгъомкIэ зэбгъэ­гъотын плъэ­кIыщт: emblema bes-smertnogo polka.pdf.

Шапхъэхэр нахь игъэкIо­ты­гъэу телефонэу 52-27-21-мкIэ е мы адресымкIэ: ­Мыекъуапэ, урамэу Краснооктябрь­скэр, 21-рэ, каб. N 225-рэ зэбгъэ­шIэнхэ плъэкIыщт, мы Ин­тернет нэкIубгъом уихьэми къипхыщт: maikop kultura@mail.ru