ШъуиупчIэхэр фэжъугъэзэнхэ шъулъэкIыщт

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм ипащэу Дмитрий Лабазовым Twitter-м ежь ­иаккаунт къы­щызэIуихыгъ.

IMG_3355

ГъэIорышIапIэм икъу­лыкъушIэхэм Iофэу ашIэ­рэм фэгъэхьыгъэ сурэтхэр ыкIи видео, къэбар зэфэшъхьафхэр мыщ ижъу­гъотэнхэ, джащ фэдэу шъузгъэгумэкIырэ уп­чIэхэр республикэм ихьы­кум пристав шъхьаIэ фэжъугъэзэнхэ шъулъэ­кIыщт.