Чанэу Iоф ашIэ

Республикэм ичIыгулэжьхэм гъэтхасэхэм япхъын чанэу зэшIуахы. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, апхъынэу щытыгъэ гектар мини 119,2-м щыщэу мэлылъфэгъум и 26-м ехъулIэу чылапхъэхэр гектар мин 68,5-мэ арагъэкIугъ.

3146218Ащ щыщэу зэнтхъым гектар миным ехъу рагъэубытыгъ. Натрыфым ихэлъхьан ыкIэм фэкIо, гектар мин 25,8-рэ апхъыгъах. ГъэрекIо елъытыгъэмэ, пчъа­гъэм зэхапшIэу хэхъуагъ.

Тыгъэгъазэм ипхъыни республикэм ихъызмэт­шIапIэхэм чанэу зэшIуахы. Гек­тар мин 34,7-м ехъур чIыгум халъхьэ­гъах. Джащ фэдэу хьарыхъу джэнчым гектари 146-рэ рагъэубытыгъэр, ар Шэ­уджэн районыр ары непэрэ мафэм ехъулIэу зыпхъыгъэр. Пын­джым ихэлъхьани рагъэжьагъ, Тэхъутэмыкъое районым гектар 450-рэ щапхъынэу игъо ифагъэх.

Джащ фэдэу силос ашIынэу натрыф гектар 688-рэ ащапхъыгъ Джэджэ (гектар 93-рэ) ыкIи Красногвардейскэ районхэм (гектар 595-рэ). Ащ нэмыкIэу бы­лымIус хъунэу гектар 1374-рэ республикэм ща­п­хъыгъ.

IэкIыбым къыращыщтыгъэ продукциер тэтыехэмкIэ зэблэхъугъэн зэрэфаер тихъызмэтшIапIэхэм зэхашIа-гъэу, хэтэрыкIхэм, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм якъэгъэкIын нахь зыратыгъ. Мыгъэ чIы­гулэжьхэм картоф гектар 86-рэ, хэтэ­рыкI гектар 61,4-рэ ашIагъ. Ащ нэмы­кIэу, аужырэ шапхъэхэм ади­штэу чъыгхэтэ гектари 136,9-рэ агъэ­тIысыгъ.

ПIатIыкъо Анет.