Студентхэм аIукIагъ

2016-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 18-м Дмитрий Лабазовыр Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факультет щеджэхэрэм аIукIагъ.

DSC_0233Юрист хъу зышIоигъо ныбжьыкIэхэр ащ нэIуасэ афишIыгъэх хьыкум приставхэм япшъэрылъхэм, ахэм фитыныгъэу яIэ­хэм, нэмыкI лъэныкъо­хэм. Студентхэм ар ашIо­гъэшIэгъоныгъ, мы къу­лы­къум ухэхьанымкIэ шIы­кIэу щыIэхэм, джащ фэдэу коллекторскэ агентст­вэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм Д. Лабазовым еплъыкIэу фыриIэм къа­кIэуп­чIагъэх.

ГъэIорышIапIэмрэ апшъэ­рэ еджапIэмрэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм диштэу мыщ фэдэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэр тапэкIи зэхащэхэзэ ашIыщт.