ЛIыхъужъныгъэм ищыс

Чернобыль иатомнэ электростанцие аварие къызыщыхъугъэр мыгъэ илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

DSC_8502Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет итхьаматэу Евгений Саловыр, сэкъатныгъэ зиIэхэм я Адыгэ республикэ организациеу «Союз «Чернобыль» зыфиIорэм ипащэу Едыдж Юрэ, Чернобыль къыщы­хъугъэ тхьамыкIагъом сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм я Урысые общественнэ организацие и Адыгэ республикэ къутамэ ипащэу Любовь Нуриахмедовар, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» политическэ партиехэм ыкIи об­щественнэ организациехэм зэп­хыныгъэ адыряIэнымкIэ иотдел ипащэу Владимир Алтуниныр, аварием къызыдихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэр, кIэлэеджакIохэр, нэмыкIхэри.

Чернобыльцэхэм ясаугъэт дэжь пстэури къыщызэрэугъо­игъэх. АР-м и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан ыцIэкIэ Шъхьэлэхъо Аскэр шIуфэс къарихыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Чернобыль къыщыхъугъэ аварием гумэкIыгъоу къызыдихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын Адыгеим икIыгъэ нэбгырэ 800-м ехъу чанэу хэлэжьагъ. Пшъэрылъэу къэра­лыгъом къафигъэуцугъэр псэемыблэжьэу тицIыфхэм агъэ­цэкIагъ. Гукъау нахь мышIэми, зидунай зыхъожьыгъэр макIэп, ахэм яшIэжь пстэуми агъэ­лъа­пIэ. ТицIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр зыщамыгъэгъупшэу, ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIы­гъэныр, сыд фэдэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ягу­мэкIхэр зэхашIэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьых.

Мы тхьамыкIагъом зимыу­шъом­бгъуным, радиацием има­шIо гъэкIосэгъэным хэлэжьэгъэ пстэуми АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэ­кIи, ежь ышъхьэкIи шъхьащэ зэрафашIырэр, зэрафэразэ­хэр Шъхьэлэхъо Аскэр къы­Iуагъ.

Чернобыль щыIагъэхэм лIы­хъужъныгъэу зэрахьагъэр лIэуж пчъагъэхэм къызэрахэнэщтыр, ар егъэшIэрэ шIэжьэу цIыфхэм агу зэрилъыщтыр ыкIи псаоу къэнагъэхэм амалэу иIэмкIэ республикэр IэпыIэгъу зэрафэхъущтыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Адыгэ республикэ организациеу «Союз «Чернобыль» зыфиIорэм ипащэу Едыдж Юрэ игущыIэ къы­зэ­рэщыхигъэщыгъэмкIэ, чернобыльцэхэм яфитыныгъэхэр къа­ухъумэнхэм, ахэм зэрифэшъуа­шэу IэпыIэгъу афэхъунхэм пае ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ орга­низациер 1991-рэ илъэсым зэ­хащагъ.

DSC_8530— Чернобыль къыщыхъугъэ аварием къызыдихьыгъэ тхьа­мыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэ­лэжьагъэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр, медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэныр, диспансеризациер зэрифэшъуашэу акIуным тынаIэ атетэгъэты. Санаториехэм защагъэпсэфынми джащ фэдэу тылъэплъэ, — къыIуагъ Едыдж Юрэ. — Непэ къытхэт­хэм псауныгъэ яIэу джыри илъэ­сыбэрэ тигъусэнхэу сафэлъаIо.

Адыгеим щыщэу Чернобыль иатом машIо пэуцужьыгъэхэу зидунай зыхъожьыгъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ, къэзэрэугъоигъэ­хэр зы такъикърэ афэшъыгъуа­гъэх, саугъэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.