Дунаим щэбыбатэ

Адыгэ быракъым и Мафэ Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэм дунэе мэхьанэ езытырэмэ адетэгъаштэ. МэфэкI зэхахьэм Тыркуем, Израиль, Сирием, США-м, Иорданием, Абхъазым, Чэчэным, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Ингушетием, Адыгеим ирайонхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.

DSC_0821Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк къыщызэрэугъоигъэхэр мэ­фэ­кIым гукIи, псэкIи фэхьазырыгъэх. ЯгушIуагъо зэдагощызэ, адыгэ быракъхэр агъэбыбатэх. Лъэпкъ шъуашэхэр зыщыгъ кIэлэеджакIохэр, зыныбжь хэкIотагъэхэр зэфэнэгушIох.

Тиреспубликэ щызэлъашIэхэрэ ансамблэхэм ащыщэу «Зэрдахэм» хэтхэм нэр пIэпахы. Пшъа­шъэхэм сэе фыжьхэр, кIалэхэм цые плъыжьхэр ащыгъэу урамэу Краснооктябрьскэм къырэ­кIох. Адыгэ быракъышхор ныб­жьыкIэхэм къызэрахьырэ шIы­кIэм уегъэгушхо. Быракъ уцы­шъор убгъугъэу къэлъагъо, жъогъо 12-р, щэбзи 3-р къыхэлыдыкIых.

Къалэм иурам шъхьаIэ къы­рыкIохэрэм нэбгырабэ къяплъы, унэшхохэм, тучанхэм яIупэхэм аIутхэм язакъоп, шъхьангъупчъэ­хэр къыIуахыгъэхэу мэфэкIым хэлажьэрэмэ къяджэх. Ахэр урысых, урымых, адыгэх.

Ошъогур къэушIункIи жьыбгъэу къилъыгъэм ощх шъабэр къыздихьыгъ. Ащ пае къамыгъа­нэу купхэр къалэм иурамхэм къарыкIуагъэх. ЗыкIыныгъэмрэ зэзэгъыныгъэмрэ ясаугъэтэу филармонием ипэчIынатIэу щытым къызынэсхэм, адыгэ шыухэм, автомобиль псынкIэхэм арысхэу быракъыр зыгъэбыбатэхэрэм таIукIагъ. Адыгэ быракъы­шхор саугъэтым ыпашъхьэ щ­а­гъэIагъ.

Тиреспубликэ иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьа­матэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэха­хьэм къыщыгущыIагъ. МэфэкIым фэгъэхьыгъэу адыгэ быракъыр пчэгум зэрэщагъэIагъэм осэ ин зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

DSC_0870

Тагъэгушхо

НыбжьыкIабэ мэфэкIым щытэ­лъэгъу. Культурэмрэ шIэныгъэмрэ ащызэлъашIэхэу СтIашъу Юрэ, Шъхьаплъэкъо Къэсэй, Пэрэныкъо Чатибэ, Мамый Руслъан, нэмыкI­хэм къытаIуагъэм гупшысэу хэ­лъым кIуачIэ къытеты. Колледж­хэм яеджакIохэм быракъхэр агъэ­быбатэх.

— МэфэкIым тамэ езытырэмэ тарихъым инэкIубгъохэр атхы, — къытиIуагъ Пэрэныкъо Чатибэ. — Шыухэм, кIэлэеджа­кIо­хэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм адыгэ быракъыр ящыIэныгъэ пы­тэу хэуцуагъ.

Общественнэ Iофыгъохэм ахэлэжьэхэрэ ЦIыкIушъо Аслъан, МэщфэшIу Нэдждэт, Алям Илья­совым, Андзэрэкъо Светланэ, Едыдж Викторие, фэшъхьафхэм ягупшысэхэр лъэпкъ шIэжьым епхыгъэх. Къэралыгъо филармонием тIысыпIэ нэкI имыIэжьэу мэфэкI зэхахьэр залышхом щы­лъагъэкIотагъ.

МэфэкIым зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ыцIэкIэ мэфэкIым хэла­жьэрэмэ къафэгушIуагъ. Адыгэ быракъым и Мафэ илъэс заулэ хъугъэу хэбзэ шапхъэм тетэу зэрэхэдгъэунэфыкIырэр, мэфэкIым Адыгэ Хасэр кIэщакIо зэрэфэ­хъугъэр А. Шъхьэлахъом хигъэунэ­фыкIыгъ.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ипащэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан республикэм ибыракъ мамыр псэукIэм зэрэщагъэфедэрэм иеплъыкIэхэр къыриIолIа­гъэх. Быракъыр мэфэкIхэм, спорт зэнэкъокъухэм зэрэщаIэтырэм гушъхьэ кIуачIэр зэригъэпытэрэм имэхьанэ къыхигъэщыгъ.

DSC_0759

Концертхэр

МэфэкI концертыр зэрэкIуа­гъэм джыри къыфэдгъэзэжьы тшIоигъу. Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станиславрэ Адыгеим изаслуженнэ артисткэу АфэшIэгъо Фаинэрэ зэращэгъэ пчыхьэзэха­хьэм Адыгеим икъэралыгъо ансамблэхэу «Налмэсыр», «Ислъа­мыер», творческэ купхэу «Ошъадэр», «Ащэмэзыр», «Мыекъуапэ инэфылъэ­хэр», «Нэбзыир», орэдыIо­хэу Хъут Рустам, Цэй Эркан, Цышэ Зарэ, Беданэкъо Замирэ, пщынаоу Псыблэнэ Мурат, нэ­мыкIхэри хэлэжьагъэх. Адыгэ джэгушхокIэ мэфэкI зэхахьэр аухыгъ.

DSC_0735