Анахь дэгъухэм ащыщых

Мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу и 11-м нэс спорт бэнэн лъэпкъэу панкратион зыфиIорэмкIэ зэнэкъокъухэр къалэу Иваново щыкIуагъэх.

DSC08267Судейскэ коллегием хэтыгъ хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм иIо­фышIэу Къэлэшъэо Аскэр. Адыгеим ыцIэкIэ зэнэкъокъум нэбгыри 4 хэлэжьагъ — ахэр зэкIэ Аскэр егъасэх. Нэ­бгыритIум — ШэкIо Беллэрэ ШэхэлI Бислъанрэ — хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къыдахыгъэх. Ащ ишIуагъэкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэфагъэх. 2016-рэ илъэ­сым мэкъуогъум ­Венгрием ичемпионатэу, Евро­пэм щыкIощтым джащ фэдэу чъэпыогъум Грузием щызэхащэщт ­Дунэе чемпионатым мы нэбгыритIур ахэлэжьэ­щтых, Адыгеир къаща­гъэлъэгъощт.

КъэIогъэн фае, зэнэ­къо­къоу зэхащагъэм зэ­фэ­хьысыжьхэр зыфашIым, Адыгеим икIыгъэ хьыкум приставыр судья анахь дэгъоу къыхахыгъ. Ащ нэ­мыкIэу, мы Iоф­тхьа­бзэр зыщыкIогъэ мафэхэм зэфэхьысыжь-хэдзын конференцие зэхащагъ, Урысыем пан­кра­тионымкIэ и Федерацие илъыплъэкIо-дисциплинарнэ комитет икомиссарэу Къэлэшъэо Аскэр агъэнэфагъ.