Iофыгъо зэфэшъхьафхэм яеплъыкIэхэр къараIолIагъ

Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яхэдзынкIэ «Единэ Россием» ипэшIорыгъэшъ мэкъэтын хэла­жьэ­хэрэм мэлылъфэгъум и 23-м Мыекъуапэ язэдэгущыIэгъу щыкIуагъ. Кандидатхэмрэ ахэм адезыгъаштэхэрэмрэ анахьэу зытегущыIагъэхэр гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн ыкIи социальнэ политикэм япхыгъэ Iофыгъохэр ары.

P_20160423_090737_001

ЗэIукIэгъухэр чэзыуитIоу кIуагъэх, нэб­гырэ тфырытф чэзыу пэпчъ хэлэжьагъ. Адыгеим щыпсэурэ бзылъфыгъэхэм ягъэIорышIапIэ итхьаматэу Светлана Дорошенкэр, республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэ­тыкъо Рустем, Адыгэ Республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиныр, Адыгэ Республикэм физиче­скэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат, къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипащэ игуа­дзэу Щыщэ Людмилэ апэрэ чэзыум хэлэжьагъэх.

P_20160423_104347_012

ЯтIонэрэм ежь ашъхьэ фэгъэхьыгъэу ыкIи япрограммэ ехьылIагъэу къыщыгущыIагъэх къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатхэу — «Гвардие ныбжьыкIэм» ишъо­лъыр къутамэ итхьаматэу Бэрзэдж Асыетрэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 3-м идиректорэу Хьатэгъу Нелэрэ, Мыекъопэ къэлэ сымэ­джэщым иврач шъхьаIэ игуадзэу Елена Любченкэр, парламентым и Палатэу ыхэкIэ щыIэм идепутатэу Натхъо Разыет, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 1-м ипащэу Светлана Папинар.

— Эфир занкIэмкIэ социальнэ сетэу «Одн­о­-классники» зыфиIорэм яеплъыкIэхэр къыщаIуа­гъэх. Апэрэу республикэм ащ фэдэ форматыр щыдгъэфедагъ. Нэужым тыратхагъэхэр видеохостингэу «Youtube» зыфиIорэмкIэ къыхаутыгъэх, джащ фэдэу шъолъыр къутамэм исайт ыкIи социальнэ сетьхэм яофициальнэ аккаунтхэм къарыхьагъэх. Арэущтэу зыкIэт­шIыгъэр «Единэ Россием» ыцIэкIэ кандидатхэу пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлажьэхэрэм амал зэриIэкIэ цIыфхэр нахьыбэу нэIуасэ афэхъун­хэм пае, — къыIуагъ партием ишъолъыр гъэ­цэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан.