Пенсиехэмрэ нэмыкI социальнэ тынхэмрэ жъоныгъуакIэм зэралъагъэIэсыщтхэр

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм макъэ арегъэIу пенсиехэр ыкIи нэмыкI социальнэ тынхэр ипIалъэм ехъулIэу алъыгъэIэсыгъэнхэм фэшI 2016-рэ илъэсым имэ­фэкI мафэхэу жъоныгъуакIэм и 1-м къыщыубла­гъэу и 10-м нэс а IофшIэныр зэрэзэхэщэгъэщт шIы­кIэмкIэ.

Почтэ зэпхыныгъэмкIэ икIызэ алъагъэIэсыхэрэр:

2016-рэ илъэсым ижъо­ны­гъуакIэ и 3-м телъытагъэржъоныгъуакIэм и 3-м;

жъоныгъуакIэм и 4-м те­лъытагъэр — жъоныгъуакIэм и 4-м;

жъоныгъуакIэм и 5-м те­лъытагъэр — жъоныгъуакIэм и 5-м;

жъоныгъуакIэм и 6 — 7-хэм ателъытагъэхэр — жъо­ныгъуакIэм и 6-м;

жъоныгъуакIэм и 8 — 9-хэм ателъытагъэхэр — жъо­ныгъуакIэм и 7-м;

жъоныгъуакIэм и 10-м те­лъытагъэр — жъоныгъуакIэм и 10-м алъагъэIэсыщтых.

ООО-у «Пенсиехэр алъызыгъэIэсырэ Гупчэр» зыфиIорэмкIэ икIыхэрэр:

2016-рэ илъэсым ижъоны­гъуакIэ и 3 — 4-хэм ате­лъы­тагъэхэр — жъоныгъуакIэм и 4-м;

жъоныгъуакIэм и 5-м те­лъытагъэр — жъоныгъуакIэм и 5-м;

жъоныгъуакIэм и 6 — 7-хэм ателъытагъэхэр — жъо­ныгъуакIэм и 6-м;

жъоныгъуакIэм и 8 — 9-хэм ателъытагъэхэр — жъо­ны­гъуакIэм и 7-м алъагъэ­Iэсыщтых.

ЖъоныгъуакIэм и 10-м къыщыублагъэу пенсиехэр ыкIи нэ­мыкI социальнэ тынхэр ыпэ­кIэ аухэсыгъэ графикым те­гъэпсыкIыгъэу алъагъэ­Iэсыщтых.

Пенсионерхэу пенсиехэмрэ социальнэ тынхэмрэ почтэ ­къу­тамэхэмрэ лъыгъэIэсэкIо участкэхэмрэ якассэхэмкIэ зы­IуагъакIэхэрэм тялъэIу жъо­ны­гъуакIэм телъытагъэхэр къа­Iыхыгъэнхэм фэшI ипIалъэм ехъулIэу а къулыкъухэм зафагъэзэнэу.

ПенсиехэмкIэ фондым
и Къутамэу
Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.