Лъэшэу тыфэраз

Ветеран-пограничникхэмрэ  пог­раничникхэм яныбджэгъу ныб­жьыкIэ купым (ЮДП-м) хэт­хэмрэ шэмбэт шIыхьаф зэхащи, «ДзэкIолI псынэкIэчъым» дэжь пограничникхэм ясаугъэтэу щы­тымрэ ащ иIэгъо-благъорэ агъэ­къэбзэнхэу мэлылъфэгъум и 16-м кIогъагъэх. Мы чIыпIэм, гъогум къыщыублагъэу саугъэ­тым нэс, къэгъэгъэ сатыритIу зы­горэм зэрэщигъэтIысыгъэр зытэлъэгъум, лъэшэу дгъэшIэ­гъуа­гъэ. Ар зиIэшIагъэр зэгъэ­шIэгъэным бэрэ тыпылъынэу хъугъэп. Бэ темышIагъэу бзылъфыгъэ горэ къытэкIолIагъ. Тикуп ипащэ къыкIэупчIи, къытэлъэIугъ саугъэтым дэжь щигъэтIысыхэ шIоигъоу иунэ щызэIуигъэкIэгъэ къэгъагъэхэмрэ куандэхэмрэ къытигъащэхэ шIоигъоу. Автомашинэрэ нэбгыритIурэ гъусэ фэтшIыхи, илъэIу фэдгъэцэкIагъ.

3645651

ТызэдэгущыIэзэ нафэ къызэ­рэхъугъэмкIэ, а бзылъфыгъэр Кличко Надежда Анатолий ып­хъур ары, поселкэу Победэм щэпсэу. Саугъэтым дэжь шэмбэт шIыхьаф зэрэщызэхэтща­гъэр зелъэгъум, ежь а мафэм Iоф ышIэу ыкIи къыддеIэн ымы­лъэкIынэу щытыгъэти, къэгъа­гъэхэмрэ куандэхэмрэ тэ щыд­гъэтIысхэ шIоигъоу зыкъытфи­гъэ­загъ. Адрэ къэгъэгъэ саты­ритIоу тлъэгъугъэр а бзылъфы­гъэмрэ ыпхъоу Еленэрэ саугъэтым дэжь щагъэтIысыгъэх. Бзылъфы­гъэхэм я Хэгъэгу пае патриоти­ческэ зекIуакIэу зэра­хьа­гъэм фэшI лъэшэу тазэрэфэразэр Надеждэ есIуагъ. Зы­цIэ къес­Iогъэ бзылъфыгъэхэм язе­кIуакIэ нафэ къешIы шIу ашIэ­мэ зы­шIоигъо цIыфхэр мыма­кIэу къызэрэтхэтыхэр. Ау, гу­хэкI нахь мышIэми, шIушIэным ычIыпIэкIэ мыхъо-мышIагъэхэр зезыхьэхэрэри мымакIэу щы­Iэх. Нэнэжъ-тэтэжъхэм япхъо­рэлъф­хэр ягъусэхэу мы чIыпIэм къы­зыкIохэкIэ, саугъэтым дэ­чъа­­ехэзэ зэрауцIэпIырэр, етIэф­кIэ зэрэтетхэхэрэр алъэгъу, ау зи араIорэп, ар пшIэ зэрэ­мы­хъу­щтыр агурагъаIорэп. Ары пакIошъ, мы чIыпIэм быра­къыр зыщытIэтырэ пкъэоу иIэм пылъ кIапсэр ахэм афэдэ горэм зэпиупкIыгъ, дгъэфедэжьын ты­мылъэкIынэу ышIыгъ, ау ар зы­­ми ымылъэгъугъэм фэд. Шъуе­­­гупшыс, нахьыжъхэр, къыт­кIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм пIу­ныгъэ тэрэз ахэлъхьэгъэнымкIэ щысэ­техыпIэу шъущытын зэрэфаем, нэужым кIэсащэ мы­хъуным фэшI.

Ветеранхэм акIырыплъыхэзэ ЮДП-м хэт ныбжьыкIэхэр шэм­бэт шIыхьафым чанэу хэлэжьа­гъэх, саугъэтыр ыкIи ащ иIэгъо-благъо мы мафэм дэгъоу агъэ­къэбзагъэх. Чанэу Iоф ашIагъ Даниил Назаровым, Артем Ера­носян, Святослав Макаровым. Даниил Назаровым пшъэрылъ фэтшIыгъ кIэлэ ныбжьыкIэхэр игъусэхэу къэгъагъэхэм ыкIи куан­дэхэм алъыплъэнхэу, ищы­кIагъэ хъумэ, псы акIагъэ­хъозэ ашIынэу.

Иван ДАВИДЮК.

Ветеран-пограничникхэм я Совет итхьамат.