Къалэм икIэлэпIу анахь дэгъур къыхахыщт

Хабзэ зэрэхъугъэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащылажьэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ гъэунэфыгъэным, кIэлэпIу сэнэхьатым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи IофшIакIэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьы-гъэнхэм фэшI ахэм апае зэнэкъокъу илъэс къэс зэхащэ. Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ районхэм ыкIи къалэхэм кIэлэпIу анахь дэгъоу яIэхэр къызыщынэфэщтхэ Iофтхьабзэр апэрапшIэу зэхащэх, нэужым ащ текIоныгъэ къыщыдэзыхыхэрэр «Адыгеим икIэлэпIу анахь дэгъу» зыфиIорэ республикэ зэнэкъокъум хэлажьэх.

Тыгъуасэ Мыекъопэ муниципальнэ зэнэкъокъур къызэIуа­хыгъ. Къалэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ащызышIэрэ нэбгырэ 16-мэ заушэтынэу къе­кIолIагъэх. КIэлэпIу къодыехэр арэп зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр, психологхэми, музы­кэмкIэ, спортымкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэм ащылажьэхэрэми зау­шэты.

DSC_8489

Тхьамафэм къыкIоцI зэнэкъо­къум хэлажьэхэрэм заушэтыщт. Ахэр ушэтыпIэ мыпсынкIэхэм арагъэуцощтых. Зэнэкъокъум иапэрэ едзыгъо къызэрэщыдэ­лъыта­гъэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэм Iоф ащызышIэхэрэр нэIуасэ зэфэхъу­гъэх, нэбгырэ пэпчъ иIоф­шIэнкIэ шIуагъэ къэзыхьырэ Iо­фы­гъоу зэшIуихыхэрэр къы­раIотыкIыгъэх.

Сабыеу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къакIорэм апэрэ шIэныгъэу ра­гъэ­гъотыхэрэр джэгукIэ шIы­кIэм тетэу, ахэм ашIогъэшIэгъон лъэ­ныкъохэр къыдыхалъытэзэ Iоф зэрашIэрэр кIэлэпIухэм къа­Iуагъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 39-м икIэлэпIоу Бзэджэжъыкъо Нэфсэт кIэлэцIыкIухэм гъогурыкIо­ным ишапхъэхэр зэригъэшIэрэ шIыкIэхэм пае ышIэхэрэм къа­тегущыIагъ. Ар Iофы­гъошхоу щыт, сыда пIо­мэ, гъогу хъугъэ-шIа­гъэхэм кIэ­лэ­цIыкIухэр бэу ахэфэх, шъобжхэр хахых, хэ­кIуадэхэуи бэрэ къыхэкIы. Ежь Нэфсэт анахь цIыкIу­хэу Iыгъы­пIэм къащэхэрэм къыще­гъэ­жьагъэу джэгукIэ шъуашэм илъэу гъогу­рыкIоным ишапхъэ­хэр арегъашIэх. Гъогур зэрэзэпачыщтыр, тамыгъэ­хэм къа­рыкIы­хэ­рэр, нэфрыгъуа­зэм имэхьанэ ыкIи нэ­мыкIхэр нэры­лъэгъу Iэпы­Iэгъухэр къыз­фи­гъэфедэзэ къафе­Iуатэх. Нэужым кIэ­лэцIыкIухэм зэха­хы­гъэр агу къинэжьыным пае зэнэ­къокъу цIыкIухэр афызэхещэх, къалэм узэрэ­щы­зекIощтыр аре­гъэлъэгъу. Унэм къикIыхэу кIэ­лэ­цIыкIу IыгъыпIэм къакIохэ зы­хъукIэ гъогоу къакIурэр гъогуры­кIоным ишапхъэхэр къыдыхэлъы­тагъэу сурэткIэ къаригъэшIыгъ.

КIэлэцIыкIу Iыгъыпэу N 9-м музыкэмкIэ иIофышIэу Къудайнэт Анисет кIэлэцIыкIухэм адыгэ шэн-хабзэхэр аригъэшIэн­хэм пае къызфигъэфедэрэ шIыкIэхэр къыриIотыкIыгъэх. КIэлэцIыкIум илъэпкъ культурэ ыгъэлъапIэ хъуным мэхьанэшхо реты. Лъэпкъ тарихъыр, культу­рэр зэ­раригъашIэрэр, ижъырэ лъэ­хъаным къыщегъэжьагъэу адыгэхэм ашIырэ кушъэхапхэр, нысэщэ джэгур, адыгэ илъэсы­кIэр ыкIи нэмыкIхэр зэрафы-зэхищэхэрэр къыIотагъ. ИIоф­тхьабзэхэм нэмыкI цIыф лъэпкъ­хэм къахэкIыгъэ сабыйхэ­ри ашIогъэшIэгъонэу хэла­жьэх.

DSC_8460

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 12-м икIэлэпIоу Наталья Сухановам кIэлэцIыкIухэм абзэ къутэгъэ­ным пае ышIэхэрэр къыриIо­тыкIыгъэх.

КIэлэпIоу зэнэкъокъум хэлажьэрэ пэпчъ ишIэныгъэ къы­гъэ­лъэгъуагъ. Мэлылъфэгъум и 26 — 27-м кIэлэцIыкIухэм Iоф зарадашIэрэр къагъэлъэ­гъощт. КIэлэпIу анахь чанхэр, нахь IэпэIасэхэр жюрим къыхи­гъэ­щыщтых. ЯтIонэрэ едзыгъом хэхьагъэхэм мастер-класс къа­гъэлъэгъощт ыкIи охътэ лые яIэ зыхъукIэ агу рихьэу зыпылъ лъэныкъохэр къыраIотыкIыщтых.

ПIатIыкъо Анет.