ЕджэпIэ-интернатым щызэхащагъ

Урысые Интернет-Iоф­тхьаб­зэу «Добрый знак» зыфиIо­рэр Адыгэ Республикэм щылъагъэкIуатэ. Гъо­гурыкIоныр щынэгъон­чъэ­нымкIэ Къэралыгъо ав­тоинспекцием икъу­лыкъу­шIэхэм еджапIэхэм ащы­зэхащэрэ зэIукIэхэм ныб­жьы­­кIэхэр чанэу ахэлажьэх.

Зипсауныгъэ зэщыкъогъэ кIэ­лэцIыкIухэр зыщырагъэ­джэхэрэ еджэпIэ-интернатым «Добрый знак» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щызэхащагъ. Автоинспекторхэмрэ еджапIэм испециалистхэмрэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

DSCN7351ГъогурыкIоным ишапхъэхэр кIэлэцIыкIухэм къафаIотагъэх. Щы­нэгъончъэу зекIонхэм фэшI гъэсэпэтхыдэ зыхэлъ мульт­филь­мэ рагъэплъыгъэх. Ащ нэ­мыкIэу, интернатым чIэт хьафиз­эхэм апае хэушъхьафыкIыгъэ тхылъеджапIэм къэгъэлъэ­гъон къыщы­зэIуахыгъ. КIэлэцIыкIухэр ашIогъэшIэгъонэу Iофтхьабзэхэм ахэлэ­жьагъэх. Нэужым зэкIэ зэ­хэтхэу сурэт зытырарагъэхыгъ.

(Тикорр.).