Дышъэр къэзыхьыгъэхэм тафэгушIо

«Динамо-МГТУ» Мыекъуа-пэ — «Магнитка» Магни-тогорск — 78:62 (15:16, 19:15, 21:15, 23:16). Мэлылъфэгъум и 22-м Мыекъуапэ щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Федоров — Санкт-Петербург, А. Кольцов — Тула, П. Усков — Воронеж. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 3, Абызов — 9, Хмара — 14, Еремин — 22, Широков — 5, Кубраков — 19, Чураев — 4, Милютин — 2.

DSC_0474Дышъэ медальхэм афэбэнэрэ командэхэр Магнитогорскэ зыщызэIокIэхэм, Адыгеим иешIа­кIохэм текIоныгъэр къыдахыгъ, пчъагъэр 67:50. ЯтIонэрэ зэIукIэ­гъур Мыекъуапэ щыкIуагъ. Апэрэ такъикъхэм гумэкIыгъо нэмыкI къытфахьыгъэп. Пчъагъэр 0:6, 2:11, 6:11. Валентин Кубраковыр ешIапIэм къызехьэм, бысымхэм ухъумэн Iофыгъохэр на­хьышIоу агъэцакIэхэу аублагъ. Хъагъэм Iэгуаор изыдзэхэрэм ащыщыгъэх Максим Абызовыр, Николай Ереминыр, Илья Хмарэ. В. Кубраковыр хъурджанэм пэчыжьэми е пэблагъэми Iэгуаор хъагъэм зэрэридзэрэм тигъэгу­шхощтыгъ.

«Магниткэм» дэгъоу щешIэщты­гъэх Е. Тикановыр, А. Кохельниковыр, нэмыкIхэри. ТекIоныгъэр хьакIэхэм ахьы ашIоигъуагъ, ау «Динамо-МГТУ-м» иухъумакIохэм ашIокIынхэ алъэкIыщтыгъэп. Аужырэ такъикъи 10-м гумэкIыгъо  тиIэжьыгъэп, тиспортсменхэм яфэ­шъуашэу текIоны­гъэр къыдахыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Магниткэм» итренер шъхьаIэу Сергей Конотоповыр Адыгеим икомандэ къыфэгушIуагъ, гъэхъа­гъэхэр ышIынхэу фэлъэIуагъ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьа­Iэу Андрей Синельниковым баскетболыр зыгу рихьыхэу Iэгу къа­­фытеощтыгъэхэм «тхьашъуегъэ­псэу» къариIожьыгъ. Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъу­рэм «Динамо-МГТУ-м» текIоны­гъэр зэрэфигъэхьырэр къыхигъэ­щыгъ. Ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Правительствэм, спортсменхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

АфэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу, дунаим сам­бэм­кIэ гъогогъу 11 ичемпионэу Хьасанэкъо Муратрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэрэ хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къыдэзыхыгъэ командэхэм афэгушIуагъэх, медальхэр, щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Дунэе категорие зиIэ судьяу Владимир Ревенкэмрэ Урысыем баскетболымкIэ исуперлигэ щыкIорэ зэнэкъокъум изэхэща­кIомэ ащыщэу Мария Смоляковамрэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, зэIукIэгъум нэбгырабэ зэреплъы­гъэр къыхагъэщыгъ, «Динамо-МГТУ-р» ыпэкIэ лъыкIотэнэу фа­Iуагъ.

DSC_0361ТиешIакIохэу Валентин Кубраковым, Артем Гапошиным, Мак­сим Абызовым, Николай Ереминым, нэмыкIхэм гущыIэгъу та­фэхъугъ. Зэнэкъокъум дышъэ ме­дальхэр къызэрэщахьыгъэм  ти­спортсменхэр ыгъэгушхуагъэх.

СССР-м спортымкIэ имастерэу Сергей Золотцевым Мос­ква къикIыгъэхэ Владимир Ревенкэмрэ Мария Смоляковамрэ инэIуасэх. ЗэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм тигуапэу тыхэлэжьагъ.

ЕшIэгъур Мыекъуапэ дэгъоу щыкIуагъэу хьакIэхэм алъытагъ. «Ди­намо-МГТУ-м», тренер шъхьа­Iэу Андрей Синельниковым къащытхъугъэх. Баскетболым ти­республикэ мэхьанэу щыратырэм хэхъоныгъэ фэхъу зэра­шIоигъом тыщагъэгъозагъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Суперлигэм ия 3-рэ куп апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэхэ ти­спортсменхэм тафэгушIо. 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум «Дина­мо-МГТУ-р» суперлигэм ия 2-рэ куп щешIэнэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ. Урысыем баскетболымкIэ ифедерацие зэфэхьысыжьхэр ышIыщтых. Унашъоу ыштэрэм елъытыгъэу 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур зэхащэщт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.