Адыгэ Республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щэкIох

ФедерациемкIэ Советым икомитетхэм язэхэсыгъохэмкIэ Адыгэ Республикэм и Мафэхэр тыгъуасэ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ Федера­циемкIэ и Совет щырагъэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Iофтхьаб­зэхэм ахэлажьэх.

GNN_4832Джащ фэдэу республикэм илIыкIо куп хэтых Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр. ФедерациемкIэ Советым шIэны­гъэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ ыкIи культурэм­кIэ и Комитет иигъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм ялIыкIохэр зыхэлэжьагъэхэр тыгъуасэ щыIагъ. Ады­геим фэгъэхьыгъэ видеороликкIэ ар рагъэжьагъ. Нэужым къэралыгъо культурэ политикэр Адыгеим щыпхыры­щыгъэнымкIэ, гъэсэны­гъэм республикэм хэхъоныгъэ щегъэ­шIыгъэнымкIэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуа­дзэу Наталья Широковам ащ фэгъэхьыгъэу доклад къышIыгъ.

Адыгеим законодательнэ инициативэ заулэ зэхэсыгъом къащыхилъхьагъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэм якIэлэ­егъаджэхэм афэдэу, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэми якIэлэегъаджэ­хэм ныбжьэу яIэм елъытыгъэу ипIалъэ къыпэу пенсие кIонхэмкIэ фитыныгъэ яIэным епхыгъэ гарантиехэр федеральнэ хэбзэгъэуцу­гъэм щыкIэгъэ­пытыхьа­жьы­гъэн­хэр ары. Джащ фэдэу нэ­мыкI инициативэр культурэм иIофы­шIэхэу къуа­джэ­хэм адэсхэм социальнэ фэгъэкIо­тэныгъэхэр афэшIыгъэнхэм, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIуагъахьэрэр афэлъэ­гъужьыгъэнхэм япхыгъагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм Адыгеим предложениеу къыхьыгъэхэм къадырагъэштагъ, ахэр игъоу алъэгъугъэх. Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат ишIошIкIэ, хабзэм иреспубликэ, ифедеральнэ къулыкъухэм акIуачIэ зэдырахьылIэмэ, Iофыгъоу къэуцугъэхэр зэшIуахынхэ алъэкIыщт.

Джащ фэдэу ФедерациемкIэ Советым бюджетымкIэ ыкIи финанс бэ­дзэрхэмкIэ и Комитет иигъэкIотыгъэ зэхэсыгъо къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм ищысэкIэ хъарджхэм япхыгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн ыкIи бюджетхэр зэдиштэнхэм япхыгъэ Iофы­гъохэм парламентариехэр атегущыIагъэх. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеир пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм зэу ащыщ.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфы­кIыгъэмкIэ, финанс политикэ тэрэз зэрэзэрихьэрэм къыхэкIэу, 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу республикэм дотациеу къыIукIэрэр фэдитIукIэ нахь макIэ хъугъэ, хахъохэм фэди 4,3-кIэ зыкъаIэтыгъ — сомэ миллиарди 2,3-рэ хъущтыгъэмэ, сомэ миллиарди 9,9-м ахэр нэсыгъэх. 2015-рэ илъэсым хахъохэр нахьыбэ зэрэхъухэрэмкIэ республикэм Къыблэ федеральнэ шъолъырым апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. Экономикэ Iофхэр хэгъэгум зэрэщыхьылъэхэм емылъытыгъэу, мы илъэсми социальнэ лъэныкъохэр бюджетым къыщыдалъы­тагъэх, пшъэрылъхэр зэкIэ агъэцакIэх.

Комитетхэм неущ зэхэсыгъоу яIэщт­хэм Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ изигъо Iофы­гъохэм щахэплъэщтых, республикэм изаконодательнэ инициативэхэм щатегу­щыIэщтых. ФедерациемкIэ Советым щызэхащэгъэ къэгъэлъэгъоным джащ фэдэу парламентариехэм республикэм игъэ­хъэгъэ шъхьаIэхэм нэIуасэ защыфа­шIыщтых.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Урысые Феде­ра­цием ишъолъыр исыхьат къыдыхэ­лъытагъэу Адыгэ Республикэм и Мафэхэр мэфэкI шIыкIэм тетэу мэлылъфэгъум и 27-м зэрэрагъэжьэщтхэр. А мафэм Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, Адыгеим ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Вячеслав Шверикасрэ аIукIэнэу щыт.