ЦIыфымкIэ мэхьанэшхо иI

Унэ-коммунальнэ хъызмэтым фэхъурэ зэхъокIы­ныгъэхэмкIэ зишIуагъэ къэкIорэ Фондым ипащэу Константин Цициныр Адыгеим къызэкIом республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат IукIагъ.

IMG_0818Тэхъутэмыкъое районым ит псэупIэу Яблоновскэм фэтэрыбэу зэхэт унэу щашIыгъэм щыпсэущт цIыфхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу IункIыбзэхэр ахэм щаратыжьыгъэх.

Республикэ программэу «Зэ­хэоным нэсыгъэ унэжъхэм цIыф­хэр къачIэщыжьыгъэнхэр» зыфиIоу 2013 — 1017-рэ илъэс­хэм ателъытагъэм диштэу фэ­тэр 65-рэ хъурэ псэуалъэу къатитфэу зэтетыр ашIыгъ.

УнакIэм зэрэчIэхьажьхэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх Урысые Федерацием и Фе­деральнэ ЗэIукIэ Федераци­емкIэ и Совет хэтэу Вяче­слав Шверикас, псэолъэшIы­нымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъыз­мэтымкIэ министрэу Валерий Картамышевыр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Тэхъутэмыкъое районым» ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт ыкIи Яблоновскэ ­къэлэ псэупIэм иIэшъхьэтетхэр.

IMG_1804

УнэчIэхьажь зиIэхэм Iун­кIы­бзэхэр аритыжьхэзэ Константин Цициным къыхигъэщыгъ ­игуапэу ахэм зэрафэгушIорэр ыкIи тапэкIи гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэу зэращыгугъырэр.

— ЦIыфым ищыIэныгъэкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм зыкIэ ащыщ ежь иунаеу унэ иIэныр. Шъуащыщхэр бэрэ ащ ежагъэх ыкIи илъэс къэс шъуищыIакIэ на­хьышIу хъунэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ Константин Цициным.

Адыгеим и ЛIышъхьэу Тхьа­кIу­щынэ Аслъан ыцIэкIэ унэ­чIэ­хьажь зиIэхэм афэ­гушIуагъ республикэм и Премьер-минист­рэу КъумпIыл Мурат.

— Адыгеим щыпсэурэ цIыф­хэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр на­хьышIу шIыгъэнымкIэ IофшIэнэу дгъэцакIэрэм чIыпIэшхо щызыубытырэр унэ-коммунальнэ хъыз­мэтым фэхъурэ зэхъо­кIыныгъэхэм IэпыIэгъу язытырэ Фондым шIуагъэ къытэу тызэрэдэлажьэрэр ары. А къэралыгъо корпорацием гъусэныгъэ зыдэтшIыгъэ илъэсхэм къакIоцI федеральнэ ахъщэу сомэ миллион 230-м ехъу республикэм къихьагъ, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм цIыфхэр зы­чIэсыщт унэхэм япхыгъэ Iофы­гъоу къитаджэхэрэм язэшIо­хынкIэ ренэу анаIэ къызэрэттырагъэтырэм ыкIи IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэм апае мы Фондым ипащэхэм ыкIи зэкIэ иIофышIэхэм зэрафэразэр Премьер-министрэм къыхигъэ­щыгъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан Премь­ер-министрэмрэ Фондым ипащэхэмрэ псэолъэшIыным епхы­гъэ Iофхэр гъэцэкIагъэ зэрэ­хъугъэхэм уасэ фашIыгъ, джащ фэдэу унэчIэхьажь зиIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

IMG_1780

Республикэ программэу «Зэ­хэоным нэсыгъэ унэжъхэм цIыф­хэр къачIэщыжьыгъэнхэр» зыфиIоу 2013 — 1017-рэ илъэс­хэм ателъытагъэм диштэу псэ­упIэу Яблоновскэм мы илъэсым ыкIэм ехъулIэу джыри унэгъо 71-мэ (нэбгыри 148-рэ) унэчIэхьажь яIэщт, ахэм апае фэтэр 92-у зэхэт унэ ашIы.