Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мэлылъфэгъум и 11-м къыщегъэжьагъэу и 17-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 86-рэ щызэрахьагъ.

56293Ахэр: укIыгъэ Iофэу 1, цIы­фым ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр тыращагъэхэу 1, ты­гъуагъэхэу 30, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 9, машинэр рафыжьагъэу 1, хъункIэн бзэджэшIагъэу 2, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэб­зэгъэуцугъэр гъогогъу 18-рэ аукъуагъэу хэбзэухъумэкIо къу­лы­къухэм къыхагъэщыгъ. Бзэ­джэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 55-рэ агъэунэфыгъ, зэ­хафын алъэкIыгъэр процент 70-м ехъу.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 5 къатехъухьагъ. Ахэм нэбгы­ри 2 ахэкIодагъ, нэбгыри 7-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 50 къаубытыгъ, гъогу­рыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 3244-рэ аукъуагъэу къыхагъэ­щыгъ.

Сыхьат  заулэм   къыкIоцI

Мэлылъфэгъум и 11-м Мые­къуапэ идэкIыгъо дэжь щыт тучаным зэретыгъуагъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбар хэбзэухъу­макIохэм къаIэкIэхьагъ. Саты­ушIыпIэр зые илъэс 65-рэ зы­ныбжь хъулъфыгъэм къызэриIуа­гъэмкIэ, ахъщэр тучантесым ытыгъугъэу егуцафэ. Бзылъфыгъэр зыщыпсэурэм полицейскэхэр кIуагъэх, ау рагъота­гъэп. Cыхьат заулэ тешIагъэу инэIосэ хъулъфыгъэм дэжь щыIэу ар къаубытыгъ.

Участковэ уполномоченнэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, тучантесым иIофшIэн зыщиухыгъэ уахътэм ехъулIэу кассэм сомэ мин 17 дэлъыгъ. Видеокамерэр ыгъэкIуаси, имые ахъщэр ыштагъ. Полицейскэхэм нэужым зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ытыгъугъэ ахъщэм инахьыбэр банкым къыIихыгъэ чIыфэм иты­жьын пэIуигъэхьагъ, адрэ къэнагъэр ежь зэрэфаеу ыгъэ­федагъ. Мы уахътэм Iофыр зэха­фы.

Пенсионерым етыгъуагъ

Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжь­мэ, илъэс 86-рэ зыныбжь пенсионерым УФ-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ иот­делэу Джэджэ районым щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, иунэ илъыгъэ сомэ мини 8 шIуа­тыгъугъ. Полицием иIофы­шIэхэр зыныбжь хэкIотагъэм дэгущыIэхэзэ зэрагъэунэфы­гъэм­кIэ, мы мафэм ащ ыдэжь бзылъфыгъэ горэ щыIагъ. Ар зекIыжь ужыр ары бысымым иахъщэ кIодыгъэу гу зылъитагъэр. ХэбзэухъумэкIо къулы­къухэм зэхащэгъэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ мы бзэджэшIагъэр зезыхьагъэу зэгуцэфэхэрэ бзылъфыгъэр къаубытыгъ. Ар Шэуджэн районым щыщ, ышIагъэми еуцолIэ­жьыгъ. Полицейскэхэм зэрагъэ­унэфыгъэмкIэ, IэпыIэгъу ищыкIа­гъэу ыIуи, бзылъфыгъэр пенсионерым ипчъэ теуагъ. Ар къызыфыIуахым ыуж уахътэ къыхихи, тыгъон бзэджэшIагъэ зэрихьагъ. Уголовнэ Iоф къызэ­Iуахыгъ, зэхэфынхэр макIох.

ЦIыфыр зыукIыгъэр къаубытыгъ

Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжь­мэ, станицэу Джаджэм щыпсэурэ илъэс 39-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм иунэ машIом зэ­лъиштагъ. Мы чIыпIэм къэсыгъэ къулыкъушIэхэм машIор агъэ­кIуасэзэ, унэ кIоцIым бысымым ихьадэ къырагъотагъ. Хьыкум-медицинэ экспертизэм зэригъэунэфыгъэмкIэ, хъулъфы­гъэм шъэжъыекIэ пчъагъэрэ хэпыджагъэх, ащ ыпкъ къикIы­кIэ идунай ыхъожьыгъ.

Полицейскэхэм оперативнэ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIызэ, мы бзэджэшIагъэр зезыхьагъэу зэгуцэфэхэрэ бзылъфыгъэ ныб­жьыкIэр къаубытыгъ. ПэшIо­рыгъэшъэу зэрагъэунэфы­гъэм­кIэ, мы мафэм нэбгыритIум азы­фагу зэмызэгъыныгъэ къитэджагъ. Бзылъфыгъэр плъыр-стырым хэтэу шъэжъыер къыпхъуати, бысымым заулэрэ хэпыджагъ. Шъобж хьылъэу тырищагъэхэм апкъ къикIыкIэ ащ идунай ыхъожьыгъ. БзэджэшIа­гъэм илъэужхэр ыгъэбылъэу ыIозэ, бзылъфыгъэм шъэжъыер ридзыгъ, унэм машIор кIидзи зигъэбылъыжьыгъ. Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ, зэхэфынхэр макIох.

Илъэси 10-м нэс хьапс къыхьын ылъэкIыщт

Тикъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ илъэс 20 зыныбжь кIэлакIэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм иследственнэ подразделение зэхифыгъ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэзIэ­кIи­гъэхьагъэмкIэ ар агъэмысэщтыгъ. ХэбзэухъумакIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, бзэджа­шIэм Интернетым иамалхэр къызфигъэфедэзэ, синтетическэ наркотикхэр зэригъэгъотыгъ. Ащ ыуасэ заретым ыуж наркотикыр зыщыгъэбылъыгъэ чIыпIэр къы­раIуагъ. Ащ екIуалIи, спайсыр къыштэзэ полицейскэхэм къаубытыгъ. Хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэу, бзэджашIэм илъэ­си 10-м нэс хьапс тыралъ­хьан алъэкIыщт. Iофыр Мыекъо­пэ къэлэ хьыкумым зэхифыщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.