Мэлылъфэгъум и 25-р тимэфэкI

Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъум и 25-м игъэкIотыгъэу тиреспубликэ щагъэмэфэкIыщт. Iоф­тхьабзэр пчыхьэм сыхьатыр 5-м Мыекъуапэ икъэлэ парк щаублэщт.

МэфэкIым хэлажьэхэрэр ­къэлэ паркым щызэIукIэщтых, нэужым урамэу Краснооктябрь­скэм къы­рыкIощтых. Быракъхэр агъэбыба­тэзэ республикэм ифилармоние дэжь щыт саугъэтэу зы­кIыныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ афэгъэхьыгъэм зэIукIэгъу щызэхащэщт, сыхьатыр 6-м театра­лизованнэ концертыр  филармо­нием щыкIощт.

Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым», художественнэ па­щэр Хъоджэе Аслъан, мэфэкI пчы­хьэ­зэхахьэр ыгъэхьазырыгъ. Быщтэ­къо Азэмат, Беданэкъо ­За­мирэ лъэпкъ орэдхэр ­агъэжъынчыщтых.

Тиреспубликэ лъэпкъ Iофхэм­кIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэу­рэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр тызэрэщигъэгъозагъэу, респуб­ликэм ибыракъ имэфэкI хабзэм икъулыкъушIэхэр, лъэпкъ общест­веннэ движениехэм ялIыкIохэр, еджакIохэр, патриотическэ пIуны­гъэм пыщагъэхэр, спортсменхэр, нэмыкIхэри хэлэжьэщтых.

ПсэупIэу Гавердовскэм къыще­жьэнхэшъ, автомобильхэр зэхэтхэу Мыекъуапэ иурамэу Пионер­скэм къырыкIощтых адыгэ быракъыр агъэбыбатэзэ. Шыухэри зэхахьэм щытлъэгъущтых.

Республикэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэр зэфэзыщэрэ мэфэкIым ти­гъэзетеджэхэр етэгъэблагъэх.