МедалитIу къыдахыгъ

Европэм дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Санкт-Петербург зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр ме­дальхэм якъыдэхын фэбэнагъэх. Урысыем иныбжьыкIэ хэ­шы­пыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм илIыкIохэр зэнэ­къокъум хэлэжьагъэх.

image-18-04-16-12-09Мерэм Дамир килограмм 55-м нэс къэзыщэчырэмэ алырэгъум ащыIукIагъ. Финалым хэхьагъэу дышъэ медалыр къыхьыщтэу тигъэгугъэщтыгъ, ау апэрэ такъикъхэм хэукъоныгъэу ышIыгъэхэр пэрыохъу къыфэхъугъэх. Джыракъые нарт шъаом тыжьын медалыр къыфа­гъэшъошагъ.

ПэшIо Алый кг 55-рэ къэзыщэчырэ­мэ янэкъокъугъ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Щыгъущэ Амир, кг 66-рэ, медаль къыдихыгъэп, арэу щытми, иIэ­пэIэсэныгъэ зэрэхигъахъорэр зэнэкъо­къум къыщылъэгъуагъ.

— Европэм дзюдомкIэ и Кубок хэ­гъэгу 23-рэ фэбэнагъ, — къытиIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и ­Институт итренер-кIэлэегъаджэу Нэпсэу Бислъан. — Санкт-Петербург дэгъоу къыщытпэ­гъокIыгъэх. Ленинград хэкум тилъэпкъэгъоу щыпсэухэрэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр тибэнакIохэм къаIукIагъэх, зэ­Iу­кIэгъухэр зэрэкIуагъэхэм еплъы­гъэх, тиспортсменхэм бэрэ Iэгу къафытеуа­гъэх. Санкт-Петербург тыкIоным фэшI IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы.

ТибэнакIохэм ятренерхэу Акъущэ Бислъан, Хьакурынэ Дамир, Нэпсэу Бис­лъан къызэрэтаIуагъэу, Урысыем иныбжьыкIэхэм яхэшыпыкIыгъэ командэ Адыгеим щыщ кIалэхэр хэтых, Ев­ропэм изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры. Гъогу зытехьэхэкIэ республикэм ибыракъ зыдаштэныр шэнышIу афэхъугъ.

Сурэтым итхэр: Хьакурынэ Дамир, ПэшIо Алый, Мерэм Дамир, Нэпсэу Бислъан.