Къэралыгъо тамыгъэхэр

1

ЧIыгур огум итамыгъ,

ЧIыгур огум инэплъэгъу.

Огур чIыгум итамыгъ,

Огур чIыгум инэплъэгъу.

ЦIыфыр адэ, цIыфыр сыд?

Сыд пай чIыгум цIыфыр тет?

ЛIэшIэгъуишъэм, лIэшIэгъу миным

Хэтыгъ адыгэр имыкъу-имыным.

Гукъауи зауи бэ пэкIэкIыгъэр,

Сыд фэдэ уахъти ыгу имыкIыгъэр

Непэ щыIакIэ фэхъугъ силъэпкъ,

Ар хэгъэгушхом джы изы блыпкъ.

Зы цIыфым адрэр ищхэпс шъыпкъ,

Зы лъэпкъым адрэр ыкъош шъыпкъ.

Зыгоу къытео гу мин пчъагъэр,

ЗэдыряIэу  зы гугъэу — мамырныгъэр.

Мамырэу тыгъэр пчэдыжь къэси

МэфакIэу къакIорэм ыдэжь къынэсы.

Ощх гъэбэжъулъи губгъом къыфещхы,

Сабый щхы макъэри чIыгум ­къытещхэ.

КъыщэкIы чъыгыр, щэшъхьалъэ фыгъор

Си Адыгей уахътэу зыщигъом.

Типсыхъо чъэрхэм огур къарэщы,

Тикъушъхьэ лъагэхэм чIым ­зыщыращы.

Непэрэ мафэри, чыжьэу блэкIыгъэри

Зэтэгъэфэжьы, хъугъи мыхъугъэри

Хэлъ титарихъ, ащ къыхэнагъ.

Ар непэу сIонэп, гум итынагъ.

Ау тиблэкIыгъэп, непэ лъэбэкъур

Силъэпкъ езгъэшIрэр — Урыс ­хэгъэгур!

Къэралыгъошхом зы ткIопсэу хэтэу

Ыпэ регъэхъу джы ар республикэу.

2

Адыгеим ыгъотыгъэу суверенитет

Къэралыгъо гъэпсыным илъагъо тет.

Лъэбэкъу шIукIаехэри щишIыгъэх:

Герби, быракъи, гимни къыхихыгъэх.

Къэралыгъо кIоцI Iофхэр зэрехьэх,

IэкIыб къэралми анэсы, ахахьэ.

Къэралыгъо гъэпсыным иIоф дэлажьэ,

ЫпэкIэ лъэкIуатэ, шIум фэгуIэжьэу.

Адыгеим  и Быракъ

1

Быракъыр — къэралыгъо тамыгъ,

Тызэрэреспубликэм итамыгъ.

Зы лIэшIэгъу гъогоп къыкIугъэр,

ГугъапIэу адыгэм зэриIагъэр.

Я 19-рэ лIэшIэгъум ыгузэгу!

Тибыракъ къыщежьэ игъогу!

Адыгэ чIыгужъым изыкIыныгъэ,

Адыгэ чIыгужъым ишъхьафитныгъэ

Янэпэеплъэу ар щытэу хъугъэ.

Ащ фэбыбатэ лIэшIэгъум ехъугъэу.

Республикэм исуверенитет ишыхьатэу

Ташъхьагъ сыдигъуи щытэIэты.

АР-м хэбзэгъэуцугъэкIэ щаштагъ2

Быракъым имэфэкIи щагъэнэфагъ3.

Тыдэ щыпсэурэ адыгэ лъэпкъми,

Тыдэ щыпсэурэ адыгэ хэкIми

Зы теплъэ иIэу афэбыбатэ,

Адыгэ лъэпкъым ищытхъу еIуатэ.

Ышъо уцышъо, фэд лэжьэкIупIэм.

Фэд уцы лъашъхьэу тимэкъууапIэ,

Уцы зэхакIэу тибылым хъупIэ,

Гум къегъэкIы нэмыкI чIыпIабэ.

Гъатхэм къэкIэжьрэ къушъхьэшыгу  мэзым

ГъэшIэ кIэхъопсэу тхьапэр зыпизым

Итеплъ уцышъор.

Жъогъо 12-р къыхэжъыукIы,

Огум дэплъыехэу щэбзэщэ пакIэхэр

Дышъэ щэбзащэхэр щызэблэдзыгъэх

Мамыр тамыгъэу щызэтедзагъэх.

2

Жъогъо 12-р лъэпкъ 12-у,

Щэбзэщи 3-р пщы лъэпкъищэу

Ары тарихъым къызэриIуатэрэр,

Быракъым еплърэм джары ­ылъэгъурэр.

Мамырныгъэм нахь лъапIэ сыд къэхъун?

Мамыр лъапIэм сыдрэ уахъти сыд пеIэн?

Арын фае мы быракъыр къыхэзыхыгъэм,

Шапхъэу иIэр щыIэныгъэм зыкIрипхыгъэр.

ЗыкIыныгъэр, къош блыпкъыр дэгъушъ-дэгъу,

УзэдеIэу, узэкъотмэ псынкIэ гъогур.

А зы гъогум зэдытетэу цIыф лъэпкъыбэр,

Зэдагъэпсы, зэдаIэты тиреспубликэ.

3

Ау, етIани зэ къаIуатэу зэхэсхыгъ:

А щэбзищыр гъукIэу Лъэпшъи фэгъэхьыгъ.

ГъукIэ Iазэм иIэшIагъэу ахэр щыт,

Лъэпшъ ыцIэ зэрепхыгъэр боу гуIэт.

Тибыракъэу дышъэ жъуагъор зыхэтэкъурэр,

Тибыракъэу мамырныгъэм кIэнэкъокъурэр

Зэрэлъэпкъэу лъэпкъ быракъэу непэ иI,

Лъэпкъ пстэуми зы быракъэу зэдыряI.

Тэ адыгэр лъэпкъ пчъагъэу тыгощыгъ:

Тыадыг тэ, тыщэрджэс, тышапсыгъ,

АдыгацIэр зэтIожьэу тыкъэбэртай,

IэкIыб къэралхэми тахэгощагъэу джар тидунай.

Тыдэ тыщыIэми АР-р тэ тинэплъэгъу,

Республикэ быракъым къыфытео тиадыгэгу.

ЗэрэтимыIэу лъэпкъ зэхэдзи, цIыф зэхэдзи

ЛIэшIэгъу пчъагъэм тазэрщесагъэу  лъэбэкъур тэдзы.

4

АР-м и Быракъ тычIэтэу

Непэ гухэлъэу тиIэр зэфэдэ:

Тишэн-хабзэхэр ренэу тхэрэлъых,

Тинеущрэ мафи тицыхьэ терэлъ.

Быракъыр — къэралыгъо тамыгъ,

Тызэрэреспубликэм итамыгъ.

Зы лIэшIэгъу гъогоп къыкIугъэр,

Къыдэхъугъ адыгэм гугъапIэу иIагъэр.

Къэралыгъошхом ихасэ тыщэхасэ,

Ти Адыгей хабзэу къекIущтыр фэтэухэсы.

Республикэм исуверенитет ишыхьатэу

Ташъхьагъ сыдигъуи ти Быракъ щэбыбатэ.

Адыгеим и Гимн

1

Гимныр — къэралыгъо тамыгъ,

Тызэрэреспубликэм итамыгъ.

Адыгеир гъэтхэ гулъ тIэмыгъэу

Адыгеир гъэтхэ е бжыхьэ къэгъагъэу

Тызхэт дунаим хэшIагъэп.

«Дунаим ичIыпIэ шIагъо»

Ти Адыгеишъ уемыщэч,

Щытхъу фэпIоным уемызэщ.

ГущыIэ хъохъум ыцыпэ

Къэралыгъошхом ецэи,

Лъэпкъыбэу зы бын-унагъом

Адыгеир къыхэщы зы жъуагъоу.

Тиреспубликэ иорэд шъхьаIэ

Тэ ренэу, ренэу зэхэтэхы.

Тиреспубликэ иорэд шъхьаIэ

Тигугъэ ышъхьэ къырехы.

КIэмгуий, шапсыгъи, бжъэдыгъуи

ЯкIас ти Гимн сыдигъуи

Адыгэ лъэпкъым имызакъоу,

Зэдыряй щыпсэурэ лъэпкъхэм.

Тырэгушхо тэ тиреспубликэу,

Лъэпкъыбэр зиIэм блыпкъэу.

Тыфэшъыпкъ тикъэралыгъошхо,

ТыщынасыпышIу, тыщэгушхо.

2

Адыгеим и Гимн игущыIэхэр

Ытхыгъ Исхьакъэу МэщбашIэм:

«Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр

Адыгэ чlыгушъ, терэl.

Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр

Щызэгурыlоу щэрэI».

Хэлъ хъохъури зэдатштэу къэтэIо,

КъедэIуи, ори къыддаIу:

«Шlум факlу, лъыкlуат,

Республикэу тиунэ дах.

Егъэхъу, зыlэт,

Республикэу тигугъэ лъаг —

Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат».

КъэтIотэн икъун тэ тиI,

БэгъашIэу лIэшIэгъухэм тыщыI,

Тигугъи ти Гимн къеIуатэ.

Хэти пэблэгъэ гущыIэхэм

Орэдышъор афыхихыгъ Тхьабысымым.

Мэкъэмэ зещэным фэIазэу

Зиорэдхэр джынэс бзэрабзэрэм

Гум щизэу мэкъэ лъэшкIэ къэпIонэу

Ыгъэпсыгъ еIолIэнчъэу ти Гимн.

Тыщытэу тедэIу мэфэкIхэм,

АщэIу нэмыкI зэхахьэхэм.

3

ЦIыфхэм орэдхэр аусых,

Зыхэр гушIуагъом фэусэх.

Мэкъэмэ чэфым зепхъуатэ,

ЗэренэкIы мэзи хъуати.

Зэхэзыхрэм ыгу къегъэчэфы,

Гум икъэбзагъэ егъэунэфы.

Хъярым уфэусэныр тхъагъо,

Нэфын, гуIэтыпI илъагъо.

Утехьэмэ лъапэр кIохъурэп,

МыжъуакIи нэмыкIи агъэохъурэп.

ГушIуагъор зыгу илъыр пшъырэп,

Хъярыми бгъэгур зэфишIрэп.

4

КъысэIу мары мэкъамэр

Кушъэ орэд ар зымакъэр:

Бэ тешIагъэми, хэти къешIэжьы,

Кушъэ орэдымкIэ зегъэшIожьы.

Пшъашъэмэ, дышъэ нэкIапэу,

Шъаомэ, лIыгъэр ыIапшъэу —

АIозэ ныхэр мэлъаIох,

Яорэдхэр зэкIэ тхьэлъэIух.

Насыпи гъашIи кIэхъопсых,

Тянэхэр кушъэм кIэрысых.

5

Аусы нэмыкI орэди,

ШъыпкъэмкIэ гъыбзэ орэдэп:

Зигъонэмысым къыфапчъы,

Нэпсыцэу нэгушъхьэм къырэчъэ.

ГъашIэм щызэфэмыдэу

Орэдхэр хэшIагъэх джащ фэдэу.

Хъурэп цIыф гъашIэр орэдынчъэу,

Тынчэу, рэхьатэу, мэкъэнчъэу.

6

Ау сыдрэ уси, орэди

ЯшъхьэтеIулI зы орэд:

Ар тиреспубликэ и Гимн!

Зэфэдэу къарэIукIы гу минмэ.

Зэхэзыхрэм къыхедзэшъ, дежъыу,

ГущыIэхэр тыгъэм пэжъыух:

«Тэ тыщэlэфэ — егъашlэм —

Тичlыгоу тыгур щыlэщт;

Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ

Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт».

Адыгеим и Герб

1

Гербыр — къэралыгъо тамыгъ,

Тызэрэреспубликэм итамыгъ.

ЗышIыгъэ сурэтышIыр адыг,

Адыгэгур зыбгъэгу адыг.

Адыгэ Республикэм и Герб

Гъэтхапэм парламентым ыштагъ.

Адыгэ Республикэм игерб

Къэралыгъошхом иреестрэ хатхагъ.

2

Адрэ герб пстэуми афэдэми,

ЫIыгъ итеплъэ адыгэ бгъэрадэми,

СэркIэ шIагъом ишIэгъожь,

Сеплъмэ, нэплъэгъур егъэшIожь.

3

Хабзэм тетэу къэгъэчъыхьагъ хъураеу,

Тетхагъ Адыгэ Республикэм зэриер.

Уфаемэ, къедж урысыбзэкIэ,

Уфаемэ, къедж адыгабзэкIэ.

БзитIури къэралыгъуабзэу,

Лъэпкъым зэфэдэу егъэбзэрабзэ.

Ашъхьагъ жъогъошхо щэшIэты,

Зылъэгъурэм ыгу къеIэты.

Лъэпкъ зыкIыныгъэм къыфепсы,

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм агу нэсы.

Ишыхьат лъэпкъ зэкъошныгъэм

Республикэм гъогоу ыгъотыгъэм.

Къэралыгъошхоу Урысыем

Сиреспубликэ изы жъогъожъыеу,

Жъогъо шIэтэхыр  мыкIуасэу

Къыфепсы Адыгееу сикIасэм.

Жъогъо къопитфым гугъэр дэбагъо,

Мурад пчъагъэр зыдэтIыгъ Iагъоу.

Хьалэлэу щылажь уфаемэ чIыгум,

ЗыIэти щыбыб уфаемэ огум.

4

Мары, олъэгъуа адыгэ чIыгум

Ит чъыгэешхомэ атхьап изы бгъур.

Чъыгае тхьапэм хэшIагъ Iанаер

Iанае тхьапэу сэ сидунаер.

Тикъушхьэлъапэ Iут мэзышхуи,

Тишъофы мэзи ащ зыщаушху.

ТимэзкIэхъумэ ахэтэкъуагъэх,

Чъыгаий Iанаий джарэу бэгъуагъэх.

Адыгэ лъэпкъым идунае щыщых,

Хэпхын  умылъэкIынэу хэгъэщагъэх.

Мары мыдрабгъум коцыр щэшъхьалъэ,

Псышхоу е хышхоу ар къыщэуалъэ.

Натрыф Iэхъурдэм инатрыфышъхьэ

КIыгъоу тэлъэгъу, мары тапашъхьэ.

Адыгэ чIыгум иIэх гъэбэжъоу,

Имыфэу илъых коны Iузэжъум.

Коцыр къэхьаджи, гъажъэ хьалыгъу,

Натрыф пIэстапхъэр дэгощ ­гъунэгъум.

Нэхъой-гъэбэжъур тишъоф-тигубгъу,

Тибылымышъхьи фэигъ, ишIугъу…

 ГутIэ Саныет