ГукIэгъушхо зыхэлъыгъэ цIыф

Илъэс 80-м иIэгъо-блэгъу узихьэкIэ, уфай-уфэмыеми гъо­гоу къызэунэкIыгъэм урэплъэ­жьы. Гуфэбэныгъэ хэлъэу угу къэкIыжьых уищыIэныгъэ тIэкIу нэмыIэми зифэмэ-бжьымэ къытырихьагъэхэу егъэшIэрэу гум къинэжьыгъэхэр. Ащ фэдэ цIы­фэу сапэ къикIыгъэхэм, сызыфэразэхэм зыкIэ ащыщ бэ­мы­шIэу дунаим ехыжьыгъэ Гъыщ Долэтбый Юсыф ы­къор. Псаоу щыIагъэмэ мэлылъфэгъум и 24-м ар илъэс 62-рэ хъущт­гъагъэ.

ГИШЕВ-60-2-5Шэуджэн районым итарихъ къыхэхъухьэгъэ хъугъэ-шIэгъабэ ащ ыцIэ епхыгъ. 1976-рэ илъэ­сым Кубанскэ мэкъумэщ институтым иагрономическэ факультет къызеухым къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт колхозым IофшIэныр щыригъэжьэгъагъ. Апэ бригадэм иагрономыгъ, етIанэ КПСС-м и Шэуджэн райком иинструкторыгъ, Шэуджэн рай­исполкомым мэкъу-мэ­щымкIэ игъэIорышIапIэ иагроном шъхьэIагъ, район агропромышленнэ объединением итхьаматэ игодзагъ. Ащ нэужым КПСС-м ия ХХII-рэ Зэфэс ыцIэкIэ щыт колхозым (ащ нэужым Андырхъуаем ыцIэкIэ щытыгъэм) илъэси 7 фэдизрэ пэщэныгъэ дызэри­хьагъ. А хъызмэтшIэпIэ иным иагроном шъхьаIэу сэри а лъэхъаным ащ Iоф дэсшIэнэу хъугъагъэ.

ГукъэкIыжь дахэкIэ а цIыф шIагъор сыгу къинагъ. IофшIэ­ным изэхэщэнкIэ а лъэхъаным щыIэгъэ пшъэрылъхэм атегъэпсыхьагъэу иIоф ащ ыгъэ­цакIэщтыгъ, экономикэм ылъэ­ныкъокIэ шIэныгъэ куухэр иIа­гъэх, хъызмэтшIапIэхэм федэу къахьыжьырэм зэрэхагъэхъо­щтым, чIыгулэжьыным ыкIи нэмыкIхэм лъэшэу ынаIэ атыригъэтыщтыгъ. Колхозым пэщэныгъэ зыщыдызэрихьэгъэ илъэсхэм чIыгулэжьхэм хэпшIы­кIэу ящыIакIэ нахьышIу хъугъа­гъэ. Унагъо пэпчъ пIоми хъунэу унэе автомобиль ыщэфын, ищагу зэтыригъэпсыхьан ылъэ­кIын амал къыIэкIэхьэгъагъ. Колхозым ыцIэкIэ илъэс къэс студент 15-мэ стипендие аратыщтыгъ. ЕджапIэр къэзыухыхэрэр ягуапэу колхозым ифермэхэм, бригадэхэм ащылажьэ­щтыгъэх. Илъэс къэс цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтым ар егупшысэщтыгъ, а лъэхъаным къоджэдэсхэри, къутырхэм ащыпсэухэу хъызмэтшIа­пIэм щылажьэщтыгъэхэри Iофэу ашIэрэм къыкIэкIорэ ахъщэм ыгъэразэщтыгъэх. Былым пIа­шъэхэу ыкIи нэмыкI лъэпкъ зэфэшъхьафхэу фермэхэм бэ а лъэхъаным яIагъэр.

Колхозым итхьаматэ дэжь цIыфыбэ къакIощтыгъ. Iофыгъо зэфэшъхьафхэм агъэгумэкIы­щтыгъэх специалистхэри лэжьэ­кIо къызэрыкIохэри. Зэ нэмы­Iэми къыхэкIыгъэп цIыфхэм ялъэIу афимыгъэцакIэу, анахьэу етIани ынаIэ зытыригъэ­тыщтыгъэр гъот макIэ зиIэхэр ары. Дысэу зы нэбгырэ горэми дэгущыIагъэу зыпарэкIи зэхэсхыгъэп. ЗэкIэми зэфэдэу шъхьэкIафэ афыриIагъ. Сэ илъэсиплI фэдизрэ народнэ депутатхэм ярайон Совет сыхэтыгъ. Гъыщымрэ сэрырэ Iо­фыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ гущы­Iэгъу тызэфэхъущтыгъ. А лъэ­хъаным народнэ депутатхэм я Шэуджэн район Совет ар итхьамэтагъ. Хьакурынэхьэбэ хэдзыпIэ коим ыцIэкIэ райсоветым тыхэтыгъ. ХэдзакIохэм яшIоигъоныгъэхэр щыIэныгъэм зэрэщыпхырытщыщтхэм тишъып­къэу ыуж титыгъ. Iэшъхьэмэфэ Даутэрэ Шагудж Къадырбэчрэ ацIэхэр зыхьырэ урамхэм ащыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэ афэзгъэцэкIэгъагъ Гъыщ Долэтбый сигъусэу. Ащ пае цIыфхэри лъэшэу къытфэрэзэгъагъэх.

Народнэ депутатхэм я Шэу­джэн район Совет илъэс 12-м ехъурэ итхьаматэу Гъыщ Долэтбый зыщэтым, хэдзакIохэм яIофыгъохэу газыр, псыр аIэкIэ­гъэхьэгъэнхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахьхэр къафы­хэгъэкIыгъэнхэм ыкIи нэмыкI­хэм япхыгъэу бэ зэшIуихыгъэр. Тигупсэ Шэуджэн районым исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ащ ыцIэ пытэу епхыгъ. ИчIыпIэгъухэм шIукIэ бэрэ агу илъыщт, сыда пIомэ ыгуи ыпси етыгъэу Iофэу зыфэгъэзагъэм, цIыфхэм фэлъэкIыщтымкIэ ишIуагъэ зэраригъэкIыщтым зыкIи дэшъхьахыгъэп. Къэралыгъоми ифэшъошэ уасэ ащ къыфишIыгъ: Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ и Щытхъу тхылъ, тыкъэзыуцухьэ­рэ дунаим икъэухъумэнкIэ Урысые обществэм и Щытхъу тхылъ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тамыгъэу «Закон. Долг. Честь» зыцIэр, «Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыфагъэшъошагъэх.

Долэтбый культурэшхо хэ­лъыгъ, къызэрыкIоу, къэрар иIэу цIыфхэм лъэшэу ыгу афихыгъэу щытыгъ. Ишъхьэгъусэу Людмилэрэ арырэ къуитIу апIугъ, гъэсэныгъэ дэгъу арагъэ­гъотыгъ ыкIи яфэшъошэ чIыпIэ обществэм щаубытыгъ. Гъыщ Долэтбый Юсыф ыкъор шIукIэ бэрэ тыгу илъыщт.

Ныбджэгъухэм пшъэрылъ къызэрэфашIыгъэм тетэу къэзытхыгъэр IофшIэным иветеранэу, РСФСР-м изаслуженнэ агрономэу, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Хьакурынэхьэблэ къоджэ псэупIэм» ицIыф гъэшIуагъэу Даур Аслъан Шумаф ыкъор.