ЯшIэныгъэ аушэтыгъ

Урысые общественнэ организациеу «ХьыкумышIхэм я Урысые объединение» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэрэ Адыгэ къэралыгъо университетымрэ кIэщакIо фэхъухи «Правовое поле СМИ» зыцIэ Iофтхьабзэр зэхащагъ. Ащ хэлэжьагъэх республикэм ихьыкумышIхэр, юриди­ческэ ыкIи филологиемкIэ факультетхэм ­ястудентхэр.

DSC_8331НыбжьыкIэхэм хэбзэ лъэны­къомкIэ гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр, ащкIэ шэпхъэ гъэнэфагъэу щыIэхэр икъоу къыдалъытэнхэм фэгъэсэгъэнхэр ары хьыкум системэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр. «Кейс-джэ­гукIэкIэ» заджэхэрэм ылъэ­ныкъокIэ къэбар-хэбзэ зэфы­щытыкIэхэм лъапсэу яIэр аушэтынэу а 1 — 4-рэ курсхэм арыс студентхэм игъоу афалъэ­гъугъ.

Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIа­гъэр рекламэр, къэбарлъыгъэIэс шIыкIэр, коммуникацие жъугъэр ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэр къызфагъэфедэхэ зыхъукIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм пэшIуекIорэ зекIуакIэу къахафэхэрэм къа­кIэ­лъыкIон ылъэкIыщтыр студентхэм икъоу агурыгъэIогъэныр ары. Студентхэм яIофшIагъэхэм алъыплъагъэх жюрим хэтхэу, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу, Урысые общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу Трахъо Аслъан, ащ игуадзэу О. Куличенкэр, хьыкумышIхэу М. КIэдыкIоир, Е. Глуходед, В. Безугловыр, университетым икIэлэегъаджэхэр ыкIи журналистхэр.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм А. Трахъом закъыфигъази УФ-м и Конституцие ­ылъапсэ мэхьанэу иIэр къыриIотыкIыгъ, хабзэм пэшIуемыкIоу сыд фэ­дэрэ къэбари лъыIэсынхэм иамал ащ къызэритырэр къы­Iуагъ. Джащ фэдэу цIыфхэм хэбзэзехьанымкIэ якультурэ ыкIи язэхэшIыкI хэгъэ­хъо­гъэ­нымкIэ къэралыгъо программэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ сту­дентхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIа­гъэр хъугъэ-шIагъэу зэри­хьы­лIэхэрэр шэпхъэ-хэбзэ актымкIэ зэшIохыгъэныр ыкIи кейсым илъэныкъо пстэури къыдалъы­тэзэ юридическэ, этническэ шапхъэу щыIэхэр къэгъотыгъэн­хэр ары. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным епхыгъэ хьыкум актхэр еджакIохэм къызфагъэ­федэхэзэ IофшIэнхэр агъэцэ­кIагъэх.

«Кейс-джэгукIэкIэ» зэджэгъэ­хэ зэнэкъокъум икIэуххэр зэ­фахьысыжьыгъэх ыкIи хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIищыр къыдэзыхыгъэхэм Урысые общественнэ организациеу «ХьыкумышIхэм я Урысые объединение» и Адыгэ шъолъыр къутамэ дипломхэр афигъэшъошагъэх.

КIарэ Фатим.