ТынаIэ тедгъэтын фае

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» мы мазэм Iофтхьабзэу «ПсыкъэкIуапI» зыфи­Iорэр щызэрахьэ.

Гухэлъ шъхьаIэу ащ иIэр мэшIогъэкIосэнымкIэ амалэу щыIэхэр икъоу къыдэлъытэ­гъэнхэр ыкIи гъэфедэгъэнхэр, машIом игъэкIосэнкIэ псы­къэ­кIуапIэу щыIэхэм ыкIи ахэм якIо­лIэрэ гъогухэм язытет уплъэкIугъэныр, мэшIо­гъэкIо­сэ­нымкIэ къызфагъэфедэрэ автомобильхэр зыдагъэуцурэ чIыпIэхэм щыкIагъэу яIэхэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэр ары.

ПсыкъэкIуапIэхэм язытет мэ­шIогъэкIосэнымкIэ мэхьанэ­шхо иIэу щыт, ащ къыхэкIэу лъы­плъэн IофшIэным епхыгъэ чIыпIэ къутамэм иIо­фышIэхэм а щыкIагъэхэр зы­лъэгъун ыкIи дэ­зыгъэзыжьын фэе IофышIэхэм япшъэрылъ амыгъэцакIэмэ, тэрэзэу мы­зекIохэмэ, Урысые Федера­цием ихэбзэгъэуцугъэ къыди­лъытэрэ Iофтхьабзэхэр адызэрахьащтых.

ЧIыпIэ горэм машIом зыкъы­щиштагъэу шъулъэгъумэ, ащ лъы­пытэу телефонэу «01»-м шъутеу ыкIи къызэкIолIэщтхэр зыдэщыIэр агурыжъугъаIу. Iэ­пыIэгъур къэсыфэ нэс цIыфхэр а чIыпIэ гумэкIыгъом ищыгъэн­хэмкIэ ыкIи амалэу шъуиIэ­хэм­кIэ (псыр, пшахъор, чыхIэ­ныр ыкIи нэмыкI пкъы­гъохэр жъугъэфедэхэзэ) машIор зэрэ­жъугъэкIосэщтым ыуж шъуит.

МашIом зыкъымыштэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ къалэу Мыекъуапэ телефонэу 56-80-78-мкIэ е Къыблэ шъолъыр гупчэу къалэу Ростов дэтым 8-863-240-66-10-мкIэ шъутеу.

ЧIыпIэ къутамэм иIофышIэу, хэгъэгу
кIоцI къулыкъумкIэ капитанэу
Р. А. Кушъу.