Лъэпкъыр зэрыгушхорэ ансамбль

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» идиректорэу Бастэ Азэматрэ купым ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъанрэ тыгъуасэ аIукIагъ.

AAG3929Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м культурэмкIэ ­иминистрэ иапэрэ гуадзэу Нафиса Васи­льевамрэ министерствэм иотдел ипащэу Шэуджэн ­Бэлэрэ. Ансамблэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 80 мэхъу. Ащ ипэ­гъо­кIэу артистхэр ткъош ­Абхъаз Республикэм бэмышIэу щыIа­гъэх, ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм концертхэр къащатыгъэх. Зэхахьэхэм цIыфыбэ къякIо­лIагъ, ахэр ансамблэм иартист­хэм къафэрэзагъэх. Джащ фэ­дэу Китаим щыIагъэх, концерт пчъагъэ щызэхащагъ. Зэзэгъы­ныгъэ зэдашIымэ, джыри мы къэралыгъом кIонхэу загъэхьа­зыры.

Хъоджэе Аслъан къызэри­IуагъэмкIэ, Абхъазым и Президент иунашъокIэ орденэу «Ахьдз-апша» (Честь и ­Слава) зыфиIоу я 3-рэ степень зиIэр «Налмэсым» къыфагъэшъошагъ. Ансамблэм иIофыгъохэм сыдигъуи ащыгъуазэу, сыд фэдэ­рэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъурэ ТхьакIущынэ Аслъан зэрэфэразэхэр риIуагъ.

Адыгеим, Урысыем ямыза­къоу, IэкIыб къэралыгъохэми дэ­гъоу ащызэлъашIэрэ, зигъэ­хъагъэхэмкIэ зыцIэ чыжьэу Iу­гъэ мыщ фэдэ ансамблэ республикэм, адыгэ лъэпкъым зэ­ряIэм урыгушхонэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Сыд фэдэрэ чIыпIэ концерт къыщитыгъэми, залым тIысыпIэ нэкI имыIэу, цIыфхэр творческэ купым къыфэразэхэу зэрэщытыр зэкIэмэ анахь шъхьаIэу ылъытагъ.

— Лъэпкъым икультурэ, иискусствэ, ишэн-зэхэтыкIэ дахэхэр икъашъохэмкIэ «Налмэсым» къеIуатэх, къегъэлъа­гъох, ар зымыуасэ щыIэп. Ащ дакIоу лъэпкъ зэфэшъхьафхэр нахь зэпэблагъэ ешIых. Тикъэралыгъо ишъолъыр зэфэшъхьафхэм, IэкIыбым шъузэращыIэрэм да­кIоу тикъуаджэхэм нахьыбэрэ шъуадэхьаным, къышъожэрэ цIыфхэр жъугъэгушIонхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

AAG3922

Адыгеим и ЛIышъхьэ, Прави­тельствэм яшIуагъэкIэ гумэкIы­гъоу яIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэрэхъугъэр Бастэ Азэмат къыIуагъ. Ятворчествэ зыра­гъэушъомбгъуным, ­гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэшI непэ амалы­шIухэр зэраIэкIэлъхэр къыхи­гъэщыгъ.

— «Налмэсым» къэшъо 40 фэдиз къешIы, ахэм ащыщэу 7-р адыгэ лъэпкъым икъэшъо шъхьаIэх, — къыIуагъ А. Хъо­джаем.

АР-м и ЛIышъхьэрэ и Правительствэрэ яIэпыIэгъукIэ Адыгеим иансамблэхэм, театрэхэм ащыщхэм спонсорхэр яIэхэ хъугъэ. Ащ фэдэ екIо­лIакIэм шIогъэшхо къызэриты­гъэр «Налмэсым» ипащэхэм къа­Iуагъ. ГущыIэм пае, ежьхэм къяпхыгъэ предприятиеу «Картонтарэм» илъэсым те­лъытагъэу сомэ миллиони 10 къа­ре­ты. Ащ ишIуагъэкIэ лэжьа­пкIэхэм ахагъэхъон алъэкIыгъ, джащ фэдэу артисти 5-мэ псэ­укIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэм пае мы илъэсым субсидиехэр аратыщтых.

AAG3923

Ансамблэм ипащэхэм къы­зэ­раIуагъэмкIэ, адыгэ быракъым и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэм, зэлъэпкъэгъу ныб­жьыкIэхэм я Дунэе ­джэгунхэу  Шъачэ щыкIощтхэм, джащ ­фэдэу мы мазэм и 26-м Феде­ра­циемкIэ Советым Адыгеим и Мафэхэу щызэхащэщтхэм «Налмэсыр» ахэлэжьэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.