Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан «Технологическэ платформэр «Гъомылэпхъэ технологиехэр ыкIи мэкъумэщ хъызмэтым псауныгъэмкIэ шIуа­гъэ къэзытырэ ипродуктхэр» зыфиIорэ ассоциацием илIыкIохэм мы мафэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

AAG3706АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, Адыгэ къэралыгъо университе­тым иректорэу Хъунэго Рэщы­дэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, нэ­мыкIхэри Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Ассоциацием ипащэу ­Алексей Журавлевым къызэриIуагъэмкIэ, мэкъумэщым, ­гъомылэпхъэ къы­дэгъэкIыжьыным, биохимием, гъэсэныгъэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэу ахэм Iоф ашIэ. 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ассоциациер зэхащагъ. Инженернэ тех­ноло­гие­хэмкIэ Воронежскэ къэралыгъо университетыр, Ми­чурин­скэ къэралыгъо аграрнэ университетыр, Астраханскэ къэра­лыгъо университетыр ащ икIэ­щакIох. Апшъэрэ еджа­пIэхэр, шIэныгъэ-ушэтын институтхэр, союзхэр ыкIи ассоциациехэр, промышленнэ предприятиехэр ащ хэхьагъэх, зэкIэмкIи организации 170-рэ зэрепхы.

Хэгъэгум игъомылапхъэ ищы­нэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр ары ассоциацием хэтхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр. Джащ фэ­дэу отраслэм технологиякIэхэр хэгъэхьэгъэнхэм, кадрэхэм ягъэ­­хьазырын нахьышIу шIыгъэ­ным, шэпхъэ-правовой базэр гъэпсыгъэным, нэмыкI лъэныкъохэми Iоф адашIэ.

Мыщ фэдэ ассоциацием рес­публикэр дэлажьэмэ, ащ шIо­гъэшхо къызэритыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Тиапшъэрэ еджапIэхэм, типредприятиехэм лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ амалыкIэхэр яIэхэ хъущт. Ежьхэм яопыт, яна­учнэ ушэтынхэр щыIэныгъэм зэрэщыпхыращыщтым имыза­къоу, нэмыкI шъолъырхэм яспе­циалистхэм яIофшIэн анахь дэ­гъухэр къызыфагъэфедэнхэ алъэ­кIыщт. Амалэу тиIэмкIэ тэ IэпыIэгъу тафэхъущт, — къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

AAG3725ЗэIукIэм къыдыхэлъытагъэу ассоциацием ипроект гъэшIэ­гъонхэу Адыгеим щыIэныгъэм щыпхыращын алъэкIыщтхэм ате­гущыIагъэх. Ижъырэ адыгэ (черкес) чъыгхатэхэм язегъэушъом­бгъун фэгъэхьыгъэ проектыр зэрифэшъуашэу зэрэзэшIуа­хы­рэр къэкIогъэ шIэныгъэ­лэжь­хэм ашIогъэшIэгъоныгъ. Хи­мие рамыхьылIэу къагъэкIырэ чъыгхэм гъэбэжъу ин къаты.

Гъомылэпхъэ къыдэгъэкIыным хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэм, шапхъэхэм адиштэу лэжьэрэ хъызмэтшIапIэхэм Iэ­пыIэгъу ягъэгъотыгъэным иамалхэр ассоциацием зэрэзэри­хьащтхэр, джащ фэдэу апшъэ­рэ еджапIэхэм федеральнэ грантхэр къаратынхэмкIэ яшIуа­гъэ арагъэкIын зэралъэкIыщтыр Алексей Журавлевым къыIуагъ.

Iофтхьабзэм икIэух Адыгеимрэ ассоциациемрэ тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтыр къэзыу­шы­хьатрэ тхылъым ТхьакIущы­нэ Аслъанрэ Алексей Журавлевымрэ зэдыкIэтхагъэх.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.