Адыгэ Республикэм и Мафэхэр апэрэу Урысые Федерацием ФедерациемкIэ и Совет щыкIощтых

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр мэлылъфэгъум и 25 — 27-м Урысые Федерацием и Федеральнэ Зэ­IукIэ ФедерациемкIэ и Совет щыкIощтых. Iоф­тхьабзэм хэлэжьэщтых Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Вла­димир Нарожнэмрэ.

Джащ фэдэу республикэм илIы­кIо куп хэтыщтых Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, ­Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр.

Урысые Федерацием ишъо­лъыр сыхьат къыдыхэлъытагъэу мэлылъфэгъум и 27-м Адыгэ Республикэм и Мафэхэр торжественнэу къызэIуахы­щтых. Мы мафэм Урысые Федерацием и Федеральнэ Зэ­Iу­кIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Со­вет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, ­Адыгеим ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Вячеслав Шверикасрэ аIукIэнэу рехъухьэ.

Адыгэ Республикэм и Мафэ­хэр ФедерациемкIэ Советым зыщызэхащэщтхэм ехъулIэу Фе­дерациемкIэ Советым икомитетхэм зэхэсыгъохэр яIэщтых, республикэм исоциальнэ-эконо­микэ хэхъоныгъэ епхыгъэ зигъо Iофыгъохэм ахэм ащатегущыIэ­щтых. Джащ фэдэу Федераци­емкIэ Советым къыщызэIуахыщт къэгъэлъэгъоным парламентариехэм республикэр зэрыгушхорэмэ нэIуасэ зыщы­фа­шIын алъэкIыщт.

— Адыгэ Республикэм и Ма­фэхэр апэрэу ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых. Ар ама­лышIоу щытыщт сенаторхэм зан­кIэу зафагъэзэнхэмкIэ, хэ­бзэгъэуцунымкIэ гупшысакIэхэр къахалъхьанхэмкIэ, зигъо Iофы­гъохэм атегущыIэнхэмкIэ, цIыф­хэр мамырэу зыщыпсэурэ шъо­лъырэу Адыгеир зэрэщытыр къа­гъэлъэгъонымкIэ. Гу­хэкI нахь мышIэми, республи­кэм фэгъэ­хьыгъэ къэбархэр икъоу цIыф­хэм аIэкIэлъхэп. Адыгеим гъэ­хъагъэу ыкIи амалэу иIэхэр къа­фэтIотэщт. Ащ дакIоу республикэм шIуагъэу иIэхэм: адыгэ къуаем, тхъум, мыIэры­сэм ыкIи нэмыкI гъомы­лапхъэ­хэм къэгъэлъэгъоным нэ­Iуасэ защыфашIыщт. Тиреспубликэ зэ­рыгушхорэ нэ­мыкI товархэми, фэIо-фашIэхэми за­щагъэ­гъозэн алъэкIыщт, — къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.