IэпыIэгъу афэхъух

ЩыIэныгъэр бэу зэхэлъ, къини гушIуагъуи цIыфыр аухьэрэп. Къыппэблагъэхэм, уилъфыгъэхэм гумэкIыгъо яIэмэ е ахэм азыфагу зэгурымыIоныгъэ илъ хъумэ, гур мэкIоды, зыздэбгъэзэщтыр, узэусэщтыр умышIэу уигупшысэхэм уизакъоу уакъыфэнэ. Мыщ фэдэ чIыпIэ ифагъэм психологым иIэпыIэгъу ищыкIагъ.

Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къы­зэритырэмкIэ, цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ комплекснэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым унагъом, ным, кIэлэцIы­кIугъом япхыгъэ Iофыгъо­хэмкIэ иотделение психологэу щэлажьэх Тыуарэ Иринэрэ Алексей Рыковымрэ. Унагъоу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъух, амал зэфэшъхьафхэр къызфагъэфедэхэзэ унагъор, цIыф гъэнэфагъэр зэрыфэ-гъэ чIыпIэм икIыжьынхэм, щыIэныгъэм идэхагъэ зэ­харагъэшIэным пылъых ыкIи къадэхъурэр макIэп.

Мы нэбгыритIур тхьамафэм зы мэфэ хэхыгъэ Мые­къопэ ЗАГС-м щэIэх, зэго­кIыжьынхэу изыхъухьэгъэ зэшъхьэгъусэхэм гущыIэгъу афэхъух. Психологическэ IэпыIэгъоу ахэм арагъэгъо­тырэм ишIуагъэкIэ зэшъхьэ­гъусэхэм ащыщхэм яунагъо къагъэнэныр, ясабыйхэр зэдапIунхэр нахь тэрэзэу къыхахы.

(Тикорр.).