IофшIэныр агъэлъэшыщт

КIэлэцIыкIухэм япIупкIэ игъом къаIэкIэхьаным­кIэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм иIофыгъо зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ бэмышIэу щыкIуагъ. Ащ пэ­щэныгъэ дызэрихьагъ АР-м ипрокурорэу Василий Пословскэм.

d2d8013c3099b1f9Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх зы­ныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъо­хэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэ­хэр къэухъумэгъэнхэмкIэ республикэ комиссием итхьаматэу Наталья Широковар, прокуратурэм иаппарат ипащэхэр ыкIи иIофышIэхэр, къалэхэм ыкIи районхэм ащыIэ прокурорхэр, нэмыкIхэри.

Зыныбжь имыкъугъэхэм япIуп­кIэ игъом къаIэкIэхьа­ным­кIэ, анаIэ зытемытхэр къыхэ­гъэ­щыгъэнхэмкIэ ыкIи хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъу­гъэн­хэмкIэ хэбзэгъэуцугъэр гъэ­цэ­кIагъэ зэрэхъурэм ылъэны­къо­кIэ Iофхэм язытет анахь шъхьа­Iэу зытегущыIагъэхэм ащы­щых. Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и Гъэ­IорышIапIэу Адыгеим щыIэм ана­хьэу ынаIэ зытыридза­гъэр кIэлэпIупкIэм епхыгъэ Iофы­гъохэр ары. В. По­словскэм Iоф­тхьабзэр къызэIуихызэ кIэ­лэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэмкIэ мы Iо­фыгъоу зытегущыIэхэрэм мэхьанэшхо зэряIэм къыкIи­гъэт­хъыгъ.

КIэлэцIыкIухэм япIупкIэ ­игъом къаIэкIэхьанымкIэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм иIофыгъохэм игъэкIотыгъэу къы­тегущыIагъ республикэм ипрокурор истаршэ IэпыIэгъоу Елена Зайцевар. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ хэ­бзэгъэуцугъэу щыIэр хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ичIыпIэ отделхэм ащаукъуагъэу прокуратурэм къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ ыкIи Теуцожь районым япрокурорхэм Iофыр къы­зэIуахынымкIэ унашъор штэ­гъэным пылъ мэфищ пIалъэр аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Джащ фэдэу Iофэу къызэIуа­хыгъэхэм апылъ документхэм ягъэцэкIэнкIэ, алиментыр кIэлэ­цIыкIум игъом фэкIонымкIэ, ны-ты фитыныгъэхэр зыIахыгъэхэу кIэлэпIупкIэмкIэ чIыфэ зытелъхэр зыдэщыIэхэр гъэунэфыгъэнхэм алъэныкъокIэ хэукъоныгъэхэр мымакIэу прокурорхэм къыхагъэщыгъэх.

УплъэкIунхэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм али­ментхэр игъом къаIэкIэхьа­ным­кIэ яфитыныгъэхэр къэ­ухъумэ­гъэнхэм лъыплъэрэ чIы­пIэ къулыкъухэм яIофшIэн икъоу зэ­шIуахырэп. КIэлэцIыкIухэм яфе­дэ хэлъэу япIупкIэ къызэкIэ­гъэкIожьыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъоу хьыкумым ышIыгъэр икъоу агъэцакIэрэп.

УплъэкIунхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, мы лъэныкъом­кIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъу 600-м ехъоу аукъуагъэу агъэ­унэфыгъ. Хэукъоныгъэхэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэм фэшI Iоф 70-мэ прокурорхэр ахэплъагъэх, ахэмкIэ уголовнэ Iофи 2 къызэIуахыгъ, IэнатIэ зыIыгъ нэбгыри 4-мэ дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь атыралъхьагъ.

Iофтхьабзэм икIэухым В. По­словскэм зэхэсыгъом хэлэжьа­гъэхэм джыри зэ анаIэ тыра­ригъэдзагъ зыныбжь имыкъу­гъэхэм япIупкIэ игъом къаIэ­кIэхьанымкIэ прокурор уплъэ­кIунхэр гъэлъэшыгъэн зэрэ­фаем.

КIарэ Фатим.