Шъукъетэгъэблагъэ!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Быракъ и Мафэ ихэгъэунэфыкIын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр 2016-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 25-м пчыхьэм сыхьатыр 5-м къыщегъэжьагъэу къалэу Мыекъуапэ щыкIощтых.

Flag_Adg-3Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, общественнэ объединениехэм, научнэ, творческэ интеллигенцием, ныбжьыкIэхэм, дин конфессиехэм, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр.

Пчыхьэм сыхьатыр 5-м къыщегъэжьагъэу 6-м ыныкъом нэс цIыфхэр жъугъэу зэхэтхэу культурэмкIэ къэлэ паркым къыщыра­гъэжьэнышъ, ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоны­гъэмрэ ясаугъэт дэжь къэсыщтых.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэр сыхьатыр 6-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щырагъэжьэщт.

Концерт ужым сыхьатыр 7-м ыныкъом къы­щегъэжьа­гъэу 10-м нэс адыгэ джэгу щыIэщт.